30/09/2010 | 2702 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3393/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ làm thêm giờ

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Trả lời công văn số 1736/ĐTKDV-TCCB ngày 13/8/2010 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về chế độ làm thêm giờ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 61 và Điều 68 của Bộ luật Lao động, Điều 10 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, thì người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn theo yêu cầu của người sử dụng lao động; đối với người hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán, được trả lương làm thêm giờ khi người sử dụng lao động có yêu cầu làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc làm trong giờ tiêu chuẩn.

Vì vậy để có căn cứ xác định thời gian làm việc ngoài giờ tiêu chuẩn khi đi công tác làm cơ sở tính trả lương làm thêm giờ đối với người lao động thì trong thoả ước lao động tập thể và nội quy, quy chế lao động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước phải quy định cụ thể các trường hợp được tính trả lương làm thêm giờ, trong đó có thời gian đi công tác ngoài giờ làm việc tiêu chuẩn do Tổng công ty quy định, thời gian đi công tác vào các ngày nghỉ hoàng tuần, ngày nghỉ lễ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng Công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3393/LDTBXH-LDTL, CONG VAN 3393 2010, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, CHE DO LAM THEM GIO, TIEN LUONG LAM THEM GIO, LAO DONG - TIEN LUONG