20/04/2011 | 9906 Lượt xem |

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3298/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty CP Nhựa Ngọc Nghĩa
Đ/chỉ: IV-22 đường Tây Thạnh, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú
Mã số thuế: 0301427028

Trả lời văn thư số 02-/2011 ngày 24/03/2011 của Công ty về hoá đơn, chứng từ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

1/- Căn cứ khoản 2d Điều 14 chương III Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định:

“Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Trường hợp Công ty khi thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng mà uỷ quyền cho người khác không phải là người trực tiếp bán hàng ký thì phải ghi rõ họ tên trên hoá đơn và đóng dấu của Công ty vào phía bên trái của tờ hoá đơn

2/- Căn cứ khoản 1 Điều 20 Chương II Mục I Luật Kế toán:

 “Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bắng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất.”

Tại điểm 4, Mục I và phần thứ ba chế độ chứng từ kế toán Doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp có quy định:

“… Tất cả các chữ ký trên chứng từ kế toán đều phải ký bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên…”

Căn cứ quy định trên thì hoá đơn bán hàng là chứng từ kế toán nhưng không thuộc loại chứng từ chi tiền do đó không bắt buộc phải ký theo từng liên. Công ty có thể ký trên liên 1 và in sang liên 2, 3 bằng giấy cacbon (giấy than), Công ty không được dùng chữ ký in sẵn trên con dấu để ký trên liên 2 hoá đơn.

3/- Căn cứ khoản 3d Điều 4 chương III Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định:

“ Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hoá đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều này:

- Hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán.

- Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua.

- Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.”

Căn cứ quy định trên, khi Công ty đi mua hàng hoá dịch vụ của tổ chức kinh doanh siêu thị , trung tâm thương mại (được thành lập theo quy định của pháp luật) thì được cung cấp hoá đơn tự in (phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán) là hoá đơn đặc thù của siêu thị, trung tâm thương mại được coi là chứng từ hợp pháp và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

 Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT1;
- P.PC;
- Lưu: HCLT; TTHT.
 517- 48167/11-PT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3298/CT-TTHT, CONG VAN 3298, CUC THUE THANH PHO HO CHI MINH, THUE - PHI - LE PHI