09/03/2011 | 2551 Lượt xem |

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3197/CT-THNVDT
V/v: Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Sở ban ngành trực thuộc thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các phòng thuộc Văn phòng Cục;
- Các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Công văn số 594/VP-KT ngày 01/03/2011 về việc phí thẩm định dự án đầu tư, Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn cụ thể như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm 5.1 khoản 5 mục III phần A Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP thì phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng bao gồm: thẩm định phần thuyết minh và thiết kế cơ sở.

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, trong đó quy định: “Cơ quan tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở được hưởng 25% phí thẩm định dự án. Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định này”.

Ngày 21/02/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 2241/BTC-CST về việc tham gia thiết kế cơ sở đã hướng dẫn chi tiết về chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư, cụ thể:

Số thu phí thẩm định dự án đầu tư (100%) được phân bổ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư là 75% trong tổng số tiền phí thẩm định dự án đầu tư (như quy định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính); Cơ quan tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở được hưởng 25% trong tổng số tiền phí thẩm định dự án đầu tư (trước đây số tiền 25% ngày là khoản trích nộp vào ngân sách nhà nước, nay không trích nộp vào ngân sách nhà nước mà chuyển cho cơ quan tham gia ý kiến thiết kế cơ sở).

Cục Thuế thông báo để các Sở ban ngành có liên quan, các UBND quận, huyện, thị xã, các Phòng thuộc Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã biết và thực hiện theo đúng văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TPHN (để b/c);
- Lãnh đạo Cục (để b/c);
- Lưu: HCLT, THNVDT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hà Minh Hải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3197/CT-THNVDT, CONG VAN 3197, THANH PHO HA NOI, PHI THAM DINH, DU AN DAU TU XAY DUNG, THUE - PHI - LE PHI