30/07/2009 | 6411 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3090/TCT-PC
V/v xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1963/CT-KTr ngày 09/06/2009 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc xử lý vi phạm về thuế đối với doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:

Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN nhưng khi cơ quan Thuế thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế năm 2007, 2008 phát hiện tăng thêm số thuế TNDN mà doanh nghiệp được miễn, giảm thì cơ quan Thuế căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật sau đây để xử lý:

+ Về xử phạt vi phạm pháp luật thuế: Căn cứ quy định của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật về thuế; Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Trường hợp, hành vi vi phạm được thực hiện trước ngày 01/07/2007 thì áp dụng văn bản tại thời điểm xảy ra hành vi và căn cứ khoản 3, Điều 66 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2009 của Chính phủ để xem xét xử lý.

+ Về truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp: Căn cứ quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003; Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP.

2. Về truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 6, Mục IV, phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007:

“6. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế thì cơ sở kinh doanh không hưởng miễn thuế, giảm thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện tăng thêm. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện tăng thêm cơ sở kinh doanh phải kê khai nộp vào Ngân sách Nhà nước theo mức thuế suất hiện hành hoặc mức thuế suất ưu đãi (nếu có) cơ sở kinh doanh đang được hưởng... Ngoài ra cơ sở kinh doanh bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định."

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN nhưng khi cơ quan Thuế thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế năm 2007, 2008 phát hiện tăng thêm số thuế TNDN của thời kỳ miễn, giảm thì doanh nghiệp không được hưởng miễn, giảm thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện tăng thêm mà doanh nghiệp phải kê khai, nộp vào NSNN theo quy định.

3. Về xử phạt vi phạm pháp luật về thuế:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 7.2, Mục IV, Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính:

"7.2. Trường hợp người nộp thuế theo phương pháp kê khai đang trong thời hạn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp bị phát hiện có hành vi vi phạm như khai sai làm tăng khống chi phí để tăng số lỗ, để giảm lãi; giảm chi phí để tăng lãi và xác định không đúng các điều kiện để được hưởng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

a) Nếu vi phạm được kiểm tra phát hiện ngay trong thời gian được ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì không xử phạt về hành vi trốn thuế..."

Thông tư số 61/2007/TT-BTC nêu trên chỉ hướng dẫn không xử phạt về hành vi trốn thuế đối với trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian được miễn thuế TNDN, cơ quan Thuế kiểm tra phát hiện số thuế TNDN tăng thêm ngay trong thời gian doanh nghiệp được miễn thuế. Do đó, đối với doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng giảm thuế TNDN mà cơ quan Thuế kiểm tra phát hiện số thuế TNDN tăng thêm của thời kỳ giảm thuế thì tuỳ theo mức độ vi phạm để xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Trường hợp, doanh nghiệp đang được giảm 50% thuế TNDN năm 2008, khi thanh kiểm tra cơ quan Thuế phát hiện số thuế TNDN năm 2008 tăng thêm là 100 triệu (theo ví dụ tại Công văn số 1963/CT-KTr ngày 09/06/2009) thì doanh nghiệp bị truy thu số tiền thuế TNDN nêu trên. Trường hợp, cơ quan Thuế xác định hành vi vi phạm của doanh nghiệp là hành vi trốn thuế thì doanh nghiệp bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Trà Vinh được biết./. 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3090/TCT-PC, CONG VAN 3090 2009, TONG CUC THUE, DOANH NGHIEP, THUE - PHI - LE PHI, VI PHAM HANH CHINH