31/08/2010 | 2260 Lượt xem |

BỘ TƯ PHÁP
THANH TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 289/TTR-THHC
V/v Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2006-2010

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2006-2010, Bộ trưởng đã giao Thanh tra Bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng báo cáo của Bộ Tư pháp báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính để gửi Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng trước ngày 15/9/2010; phối hợp với Tổng Cục Thi hành án dân sự đề xuất thực hiện trong ngành Thi hành án. Để thực hiện nhiệm vụ mà Bộ trưởng giao, Thanh tra Bộ đề nghị:

- Các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quan tâm, chỉ đạo xây dựng báo cáo của đơn vị mình theo đề cương hướng dẫn gửi kèm và gửi về Thanh tra Bộ bằng văn bản hoặc file điện tử gửi tới địa chỉ ngaht@moj.gov.vn trước 11h30 ngày 08/9/2010 (Thứ Tư) để tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo trình Lãnh đạo Bộ.

- Đồng chí Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án, nghiên cứu, đề xuất việc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2006-2010 trong ngành Thi hành án gửi về Thanh tra Bộ trước ngày 07/9/2010 (Thứ Ba) để báo cáo Lãnh đạo Bộ

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đồng chí./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: TTR.

CHÁNH THANH TRA
Hà Kế Vinh

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ CHƯA GỬI BÁO CÁO CÔNG TÁC PCTN THÁNG 4/2010

1. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

2. Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

3. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

4. Vụ Pháp luật quốc tế

5. Vụ Hành chính tư pháp

6. Vụ Bổ trợ tư pháp

7. Vụ Hợp tác quốc tế

8. Vụ Kế hoạch - Tài chính

9. Vụ Thi đua - Khen thưởng

10. Cục Công nghệ thông tin

11. Viện Khoa học pháp lý

12. Học viện Tư pháp

13. Trường Đại học Luật Hà Nội

14. Báo Pháp luật Việt Nam

15. Cơ quan đại diện của Bộ tại TP.HCM

16. Tổng Cục Thi hành án

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NHIỆM KỲ 2006 - 2010
(Ban hành kèm theo Công văn số 289/TTR-THHC ngày 31/8/2010 của Thanh tra Bộ)

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Đặc điểm tình hình

Khái quát tình hình chung và những vấn đề có liên quan tới tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của cơ quan, tổ chức mình.

2. Những kết quả đã đạt được

2.1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện công tác PCTN trong nhiệm kỳ qua

- Việc phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện.

- Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác PCTN.

2.2. Việc thực hiện các chủ trương, giải pháp PCTN (nêu cụ thể những kết quả đã đạt được, những việc chưa làm được, cũng như những khó khăn, hạn chế, tồn tại và chỉ rõ nguyên nhân, dựa trên các chủ trương, giải pháp được nêu trong Nghị quyết TW3 khóa X và Luật PCTN ):

- Công tác tuyên truyền, giáo dục và công tác truyền thông về PCTN.

- Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên trong PCTN; vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên.

- Về công tác cán bộ phục vụ PCTN:

+ Thực hiện công khai, dân chủ trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

+ Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức.

+ Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.

+ Thực hiện quyền tự chủ về tài chính, biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có đủ điều kiện; thực hiện việc trả lương qua tài khoản.

+ Minh bạch về tài sản, thu nhập của đảng viên, cán bộ, công chức.

+ Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; quy định về việc tặng quà, nhận quà, từ chối nhận quà và nộp lại quà tặng.

- Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (về mua sắm công, xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất, quản lý và sử dụng nhà ở quản lý dự án đầu tư xây dựng, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; trong giải quyết các công việc của cơ quan tổ chức, đơn vị, cá nhân; trong các lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước, giáo dục, y tế, tư pháp, khoa học - công nghệ, thể dục, thể thao...)

- Hoàn thiện và thực hiện các quy định về quản lý kinh tế - xã hội phục vụ cộng tác PCTN trong các hoạt động sau: Công tác cải cách hành chính; quản lý, sử dụng đất đai, công sở, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; hoạt động mua sắm công và công tác thu chi ngân sách; quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia, kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; quản lý vốn, tài sản của Nhà nước và nhân sự trong doanh nghiệp có vốn nhà nước.

- Phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng:

+ Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng.

+ Việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư tố cáo tham nhũng.

- Sự giám sát của cán bộ, công chức đối với công tác PCTN.

2.3. Việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Tư pháp giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011 và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (nếu có).

* Chú ý: Từng nội dung nêu trên, cùng với những nhận định, đánh giá cần có số liệu minh chứng cụ thể).

3. Đánh giá chung

- Đối chiếu với mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, kết quả công tác PCTN trong giai đoạn 2006 - 2010 ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình đã đạt được ở mức độ nào, nêu rõ mức độ đạt được :

+ Công tác PCTN có chuyển biến tích cực, tham nhũng, lãng phí đã được ngăn chặn, đẩy lùi;

+ Công tác PCTN có chuyển biến tích cực, tham nhũng, lãng phí đã có bước được kiềm chế,

+ Công tác PCTN có sự chuyển biến nhưng chậm; tham nhũng, lãng phí chưa được kiềm chế,

+ Tham nhũng lãng phí nghiêm trọng, phức tạp.

- Nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm trong công tác PCTN.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua; các đơn vị cần xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác PCTN giai đoạn 2011 - 2015.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Những chủ trương, giải pháp mới nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác PCTN trong thời gian tới (kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về PCTN và kiến nghị biện pháp tổ chức thực hiện).

THANH TRA BỘ

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 289/TTR-THHC, CONG VAN 289 2010, BO TU PHAP, PHONG CHONG THAM NHUNG, BAO CAO TONG KET CONG TAC, BO MAY HANH CHINH