23/04/2012 | 7957 Lượt xem |

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2754/CT-TNCN
V/V Gửi dữ liệu quyết toán thuế TNCN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cho đến thời điểm hiện nay, Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn. Hầu hết các cơ quan chi trả thu nhập (CQCT) đều sử dụng các phần mềm hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN của Tổng cục Thuế (HTKK) hoặc của các tổ chức TVAN (Taxonline…) cung cấp.

Tuy nhiên, còn nhiều CQCT chỉ nộp hồ sơ giấy mà không gửi tệp (file) dữ liệu quyết toán kết xuất từ các phần mềm nêu trên cho cơ quan thuế như đã thực hiện từ năm 2010. Để việc kiểm tra, đối chiếu số liệu quyết toán thuế TNCN của các CQCT được thuận lợi. Qua đó, ngành thuế có thể nhanh chóng phục vụ tổ chức, cá nhân có yêu cầu hoàn thuế; bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu sau quyết toán. Cục thuế TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn các CQCT chưa gửi tệp (file) dữ liệu quyết toán cho cơ quan thuế như sau:

1. Đối tượng thực hiện:

Các tổ chức, cá nhân có chi trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao bao gồm: Các doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp, văn phòng đại diện, cơ quan ngoại giao tại Thành phố Hồ Chí Minh; đã nộp Hồ sơ Quyết toán thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý hoặc qua đường bưu điện, nhưng chưa gửi tệp (file) dữ liệu.

Riêng những tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN và các phụ lục kèm theo cho cơ quan thuế bằng hình thức kê khai thuế qua mạng, thì không phải thực hiện lại theo văn bản này.

2. Phương thức gửi dữ liệu quyết toán thuế TNCN:

2.1. Kết xuất tập tin:

- Mở ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế HTKK hoặc phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế (QTTNCN) có dữ liệu kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2011 (các phiên bản hiện hành đã in ra hồ sơ quyết toán bằng giấy và đã được cơ quan thuế quản lý tiếp nhận).

- Mở lại Tờ khai 05/KK-TNCN trong mục Quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Chọn chức năng “Kết xuất” để xuất ra tập tin định dạng Excel vào một thư mục (mặc nhiên là C:\TNCN-Temp). Lưu ý không sửa lại tên file.

2.2. Gửi dữ liệu quyết toán: Việc truyền các dữ liệu liên quan đến quyết toán thuế TNCN được thực hiện thông qua internet bằng cách:

- Vào mục Quyết toán thuế tại địa chỉ trang thông tin điện tử www.tncnonline.com.vn, để đăng nhập và gửi file, người dùng cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết như: Mã số thuế, ngày cấp mã số thuế, cơ quan thuế cấp tỉnh, cơ quan thuế quản lý và nhập đúng các ký hiệu xác nhận thông tin.

- Khai báo các thông tin cần thiết, chọn mẫu loại tờ khai quyết toán thuế. Sau đó, nhấn nút “Browse.” để vào thư mục chứa file dữ liệu đã kết xuất như hướng dẫn ở phần trên (2.1). Chọn file dữ liệu và thực hiện “Gửi file”.

Trường hợp, Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có điều kiện sử dụng internet, có thể thực hiện việc gửi file quyết toán thuế TNCN qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại bộ phận một cửa, nơi cơ quan thuế quản lý.

3. Thời gian thực hiện và số liên lạc khi cần hỗ trợ:

Thời gian gửi và nhận dữ liệu: từ ngày 23/4/2012 đến ngày 31/05/2012

Trong quá trình thực hiện, nếu có Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có vướng mắc xin liên hệ với Cục Thuế qua các số điện thoại: Trung tâm tích hợp và lưu trữ thông tin NNT 39302.010, 39301.492.

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trân trọng kính chào.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Thuế (để báo cáo)
- Các Phòng kiểm tra, các CCT Q,H
- Lưu HCLT

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2754/CT-TNCN, CONG VAN 2754, CUC THUE TP HO CHI MINH, GUI DU LIEU QUYET TOAN THUE, QUYET TOAN THUE THU NHAP CA NHAN, THUE - PHI - LE PHI