21/07/2010 | 4592 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2668/TCT-KK
V/v kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi : Công ty TNHH Tiến Đại Phát

Trả lời công văn số 27/2010/CV/TĐP ngày 09/6/2010 của Công ty TNHH Tiến Đại Phát về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.4 và 6.1, Mục II, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh như sau: "Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi ngươi nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ khai thuế cho chi cục thuế quản lý địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó. " ; "NNT kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế GTGT với chi cục thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng. "

Tại điểm 2.11, Mục II, Phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau: "Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều tri vết thương,…"

Theo hợp đồng kinh tế số 3112/BVĐKPT-TĐP ngày 31/12/2009 được ký kết giữa Bên A là Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ với Bên B là Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Tiến Đại Phát và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu máy Hà Nội thực hiện gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều trị ung thư và hệ thống can thiệp mạch". Giá trị hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí: Khảo sát thiết kế, vận chuyển, lắp đặt, vận hành thử, bảo hành. . . tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế hiện hành, trường hợp của Liên doanh nhà thầu Công ty TNHH Tiến Đại Phát và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu máy Hà Nội thực hiện gói thầu cung cấp, lắp đặt tại tỉnh Phú Thọ, không thành lập đơn vị hạch toán phụ thuộc, theo quy định Công ty TNHH Tiến Đại Phát (là thành viên đứng đầu liên doanh) phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 1% (đối với với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%) tại cơ quan thuế địa phương nơi doanh nghiệp thực hiện gói thầu (cung cấp, lắp đặt). Số tiền thuế theo tỷ lệ % đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt vãng lãi tại tỉnh ngoài được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Tiến Đại Phát biết ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;.
- Vụ: PC, CST (TCT);
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Cục thuế tỉnh Phú Thọ;
- CCT huyện Từ Liêm;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2668/TCT-KK, CONG VAN 2668 2010, TONG CUC THUE, THUE GIA TRI GIA TANG, CONG TY TNHH TIEN DAI PHAT, THUE - PHI - LE PHI