06/08/2010 | 2429 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2661/LĐTBXH-LĐTL
V/v xây dựng quy chế trả lương trong Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh
(Số 211, đường 30-4, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

 

Về xây dựng quy chế trả lương của Công ty, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có công văn số 1772/LĐTBXH-LĐTL ngày 03/6/2010 trả lời Công ty và công văn số 1869/LĐTBXH-LĐTL ngày 10/6/2010 trả lời Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tây Ninh. Theo đề nghị hướng dẫn bổ sung tại công văn số 126/Cty-TCHC ngày 27/7/2010 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Công văn số 4320/LĐTBXH-TL ngày 31/12/1998 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng quy chế trả lương trong doanh nghiệp nhà nước là văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, không phải văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, do đó không mang tính bắt buộc doanh nghiệp áp dụng. Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh có thể tham khảo theo phương pháp hướng dẫn tại công văn số 4320/LĐTBXH-TL nêu trên hoặc các phương pháp khác để xây dựng quy chế trả lương phù hợp với điều kiện đặc thù sản xuất, kinh doanh của công ty theo quy định tại Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh biết. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Công ty báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xem xét, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu: VP,  Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG




Tống Thị Minh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2661/LDTBXH-LDTL, CONG VAN 2661 2010, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, QUY CHE TRA LUONG, CONG TY TNHH MOT THANH VIEN, KHAI THAC THUY LOI TAY NINH, LAO DONG - TIEN LUONG