02/08/2011 | 2708 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2659/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với thừa kế là chứng khoán

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty cổ phần quốc tế Hoàng gia

Trả lời công văn số 321/CT-HG ngày 12/7/2011 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng gia về việc thuế thu nhập cá nhân thừa kế chứng khoán của Ông Nguyễn Chính Nghĩa nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thừa kế là chứng khoán:

1.1. Tại khoản 7, Mục VII, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“7. Đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất.

7.1. Thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng được xác định đối với từng trường hợp, cụ thể như sau:

7.1.4. Đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán: thu nhập để tính thuế của chứng khoán là giá trị chứng khoán tại thời điểm chuyển quyền sở hữu, cụ thể như sau:

a) Đối với chứng khoán đã niêm yết: giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá tham chiếm trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch chứng khoán tại ngày nhận thừa kế, quà tặng hoặc ngày gần nhất trước đó.

7.2. Thuế suất Thuế thu nhập cá nhân đối với thừa kế, quà tặng được áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

7.3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế:

Đối với thu nhập từ thừa kế: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm đối tượng nộp thuế nhận thừa kế làm thủ tục chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản”.

1.2. Tại điểm 2.2; điểm 3.2, phần C Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng của cá nhân không cư trú như sau:

“2.2. Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế, quà tặng của cá nhân không cư trú là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần phát sinh thu nhập nhận được tại Việt Nam.

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng của cá nhân không cư trú được xác định theo hướng dẫn tại khoản 7 mục II phần B Thông tư này”.

“3.2. Đối với thu nhập từ thừa kế: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân nhận thừa kế làm thủ tục chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản”.

Theo hướng dẫn nêu trên, cá nhân cư trú hoặc cá nhân không cư trú thừa kế chứng khoán thì thu nhập tính thuế là giá trị chứng khoán căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán tại thời điểm cá nhân nhận thừa kế làm thủ tục xác nhận quyền sở hữu chứng khoán.

2. Thủ tục nộp thuế về thừa kế:

Tại Điều 14, Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn:

“Khai thuế đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng.

Cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, nhận quà tặng có trách nhiệm khai thuế theo từng lần phát sinh thu nhập từ thừa kế, quà tặng. Riêng đối với thừa kế, quà tặng là bất động sản thì thực hiện khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều này.

Hồ sơ khai thuế gồm:

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng theo mẫu số 14/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bản chụp giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận thừa kế, quà tặng và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

Nơi nộp hồ sơ khai thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân nhận thừa kế, quà tặng cư trú.

Thời hạn nộp thuế: chậm nhất không quá 30 ngày kể từ ngày cá nhân nhận được thông báo thuế theo mẫu số 14-1/TB-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này”.

Theo hướng dẫn nêu trên, cá nhân có thu nhập từ thừa kế phải khai thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân để nhận quyền sở hữu về tài sản thừa kế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT) 2b;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
Ngô Đình Quang

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2659/TCT-TNCN, CONG VAN 2659 2011, TONG CUC THUE, THUE THU NHAP CA NHAN, THUA KE LA CHUNG KHOAN, THUE - PHI - LE PHI