21/10/2008 | 4127 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 232/BXD-KTXD
V/v: Chi phí lập điều chỉnh dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 632/GVN-TCKT.PT ngày 24/9/2008 của Tổng công ty Giấy Việt Nam về áp dụng chi phí tư vấn lập điều chỉnh Dự án Mở rộng Công ty Giấy Bãi Bằng giai đoạn II. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư Mở rộng Công ty Giấy Bãi Bằng giai đoạn II công suất 250.000 tấn bột giấy tẩy trắng/năm (phần nhà máy) đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 240/QĐ-GVN.HN ngày 20/4/2007 trên cơ sở số liệu tổng mức đầu tư theo Hợp đồng tư vấn số 89/HĐ-TV ngày 6/8/2003. Do dự án phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế giá cả thị trường thì chi phí để thực hiện việc điều chỉnh Dự án này được xác định bằng cách lập dự toán chi phí (theo hướng dẫn tại phụ lục của Văn bản số 1751/BXD-VP ngày14/8/2007 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình để trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt làm cơ sở ký kết hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng.  

Căn cứ ý kiến trên, Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, M5

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 232/BXD-KTXD, CONG VAN 232 2008, BO XAY DUNG, DAU TU