29/06/2010 | 9019 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2288/TCT-CS
V/v trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bình Định;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn của Cục thuế tỉnh Bình Định, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên hỏi về trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 8 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định cơ sở kinh doanh được tính Khoản chi phí sau vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: “Trích các Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán, trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính”.

Tại Điểm 2.19 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định Khoản sau không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: “Trích, lập và sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm và chi trợ cấp thôi việc cho người lao động không theo đúng chế độ hiện hành”.

Tại Điểm 2 và Điểm 4 Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp quy định:

“2. Mức trích lập Quỹ:

Mức trích Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm từ 1%-3% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp

Khoản trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích và hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của doanh nghiệp.

4. Quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm:

a. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp dùng để chi trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật lao động về việc làm.

b. Nếu Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm hàng năm không chi hết được chuyển số dư sang năm sau”.

Căn cứ các quy định nêu trên, hàng năm, doanh nghiệp được trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm (Quỹ) với mức trích từ 1% - 3% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội, Khoản trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ của doanh nghiệp; số dư lũy kế của Quỹ không bị khống chế; việc chi trợ cấp mất việc làm đối với người lao động bị mất việc làm được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các trường hợp đã được hướng dẫn trước đây khác với nội dung hướng dẫn tại công văn này thì thực hiện theo công văn này.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để các Cục thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục TCDN, Vụ PC, Vụ CST-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2288/TCT-CS, CONG VAN 2288 2010, TONG CUC THUE, TRICH LAP QUY DU PHONG, QUY DU PHONG TRO CAP MAT VIEC LAM, THUE - PHI - LE PHI, LAO DONG - TIEN LUONG