18/11/2009 | 997 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2268/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu tư vấn khảo sát, thiết kế cụm công trình đầu mối Liên Mạc, trạm bơm Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (công văn số 3315/BNN-TL ngày 13 tháng 10 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8701/BKH-QLĐT ngày 10 tháng 11 năm 2009) về việc chỉ định thầu tư vấn khảo sát, thiết kế cụm công trình đầu mối Liên Mạc, trạm bơm Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, khảo sát, thiết kế cụm công trình đầu mối Liên Mạc, trạm bơm Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo triển khai thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định./.         

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, Vụ TH;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Sinh Hùng   

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2268/TTG-KTN, CONG VAN 2268, THU TUONG CHINH PHU, CHI DINH THAU, TU VAN KHAO SAT THIET KE, CUM CONG TRINH DAU MOI LIEN MAC, TRAM BOM YEN NGHIA, THANH PHO HA NOI, XAY DUNG- DO THI