07/03/2012 | 1954 Lượt xem |

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đông A Việt Nam.
(Số 19-Ngõ 82 Phố Trần Cung-Phường Nghĩa Tân-Q. Cầu Giấy-TP Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 05/CV-ĐA ngày 21/2/2012 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đông A Việt Nam về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống KT559 ngày 06/03/2012 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thời điểm 15h35 phút ngày 06/03/2012, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đông A Việt Nam, MST: 0103933671 không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty. Trường hợp xác định Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và các trường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạng nợ thuế của Công ty; Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thông báo về Tổng cục Hải quan thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Công ty tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bản này, nếu Công ty đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì yêu cầu Công ty phải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trước khi giải phóng hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày ký văn bản này với điều kiện Công ty có bản cam kết không có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tính đến ngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Cục thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đông A Việt Nam và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn: Trần Việt Hải.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Thăng Long Tầng 8 Tòa nhà Plaschem-Số 562 Nguyễn Văn Cừ-Q.Long Biên-TP.Hà Nội
- Lưu: VT, QLN (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 220/TXNK-QLN, CONG VAN 220, CUC THUE XUAT NHAP KHAU, XAC NHAN NO THUE, XUAT NHAP KHAU, THUE - PHI - LE PHI