02/12/2011 | 5277 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 217/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức công việc theo chiều cao công trình theo quy định của Định mức 1776/BXD-VP

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trả lời văn bản số 80/KHCT ngày 16/11/2011 và văn bản số 82/KHCT ngày 22/11/2011 của Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn cách tính khối lượng theo chiều cao công trình theo định mức 1776/BXD-VP, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Những công tác có quy định chiều cao trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng công bố kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP (Định mức 1776) ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng là những công tác của công trình có chiều cao tương ứng. Định mức của các công tác này quy định trong Định mức 1776 đã được tính bình quân cho mọi độ cao từ cốt ± 0.00 m đến cốt ≤ 4m, ≤ 16m, ≤ 50m và > 50m theo thiết kế công trình. Tất cả khối lượng thi công của toàn bộ công trình có chiều cao công trình tương ứng với chiều cao quy định trong Định mức 1776 thì được áp dụng theo định mức chiều cao đó. Như vậy, đối với công trình > 50m như công trình Trung tâm điều hành và thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam, cách hiểu như văn bản số 80/KHCT đã nêu (không phải phân tách ra thành 4 mức: ≤ 4m, ≤ 16m, ≤ 50m và > 50m để áp dụng) là phù hợp. Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh có thể tham khảo thêm văn bản số 236/VKT5 ngày 09/4/2007 của Viện Kinh tế xây dựng trả lời Công ty cổ phần xây dựng số 9 – Tổng công ty cổ phần Vinaconex để thực hiện.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 217/BXD-KTXD, CONG VAN 217 2011, BO XAY DUNG, DINH MUC CONG VIEC THEO CHIEU CAO, XAY DUNG - DO THI