24/06/2011 | 9666 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2155/TCT-CS
V/v điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai mã số thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Box-Pak Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/2011/BP-SBC/TCT ngày 24/4/2011 của Công ty TNHH Box-Pak Việt Nam v/v điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai mã số thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn nêu: “Nội dung hóa đơn phải có đủ các chỉ tiêu sau đây mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ; mã số thuế…”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì hóa đơn phải đảm bảo ghi đầy đủ và đúng các chỉ tiêu theo quy định mới có giá trị pháp lý.

Trường hợp Công ty TNHH Box-Pak Việt Nam đã lập 631 số hóa đơn ghi sai mã số thuế của khách hàng trong năm 2010, các chỉ tiêu còn lại vẫn được ghi đầy đủ và đúng với thực tế phát sinh thì được xử lý như sau:

- Hướng dẫn đơn vị thu hồi số hóa đơn đã ghi sai mã số thuế. Bên mua và bên bán phải lập biên bản, xác nhận về việc ghi sai mã số thuế và thực hiện gạch bỏ dòng mã số thuế sai, đóng dấu lại theo đúng mã số thuế đã được cấp.

Hóa đơn được đóng dấu lại mã số thuế, đơn vị phải ký tên, đóng dấu vào hóa đơn để xác nhận việc sửa chữa lại. Số hóa đơn đóng lại mã số thuế này được sử dụng làm căn cứ kê khai tính thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC(BTC);
- Vụ PC (TCT) (2b);
- Vụ TTHT, Vụ TVQT (AC);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2155/TCT-CS, CONG VAN 2155 2011, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI