23/01/2007 | 2262 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 206/BNV-CCVC
V/v thời điểm nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi:

- UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Đồng Nai;
- Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội,

 

Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 và Pháp lệnh Cán bộ, công chức đã quy định cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được hưởng chế độ hưu trí khi có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Để thực hiện nghiêm chính sách nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 668/TTg ngày 11 tháng 11 năm 1994 về một số vấn đề trong việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị số 18/2002/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2002 về việc thực hiện nghiêm các quyết định của Đảng và các quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Ngày 12 tháng 10 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có Công văn số 1631/TTg-TCCB gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, vừa qua Bộ Nội vụ có nhận được văn bản của một số địa phương hỏi về thời điểm ra thông báo, thời điểm ra quyết định, thời điểm nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu. Để thống nhất cách hiểu về các thời điểm nói trên theo đúng các quy định hiện hành, sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Thời điểm cán bộ, công chức, viên chức đủ tuổi để có thể được hưởng chế độ nghỉ hưu là thời điểm đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ.

2. Trước 06 tháng tính đến ngày đủ tuổi nghỉ hưu, cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức ra thông báo bằng văn bản, thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức được biết.

3. Trước từ 02 đến 03 tháng tính đến ngày đủ tuổi nghỉ hưu, cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức ra quyết định nghỉ hưu. Thời điểm nghỉ hưu trong quyết định nghỉ hưu là thời điểm cán bộ, công chức, viên chức đủ tuổi nghỉ hưu.

Trong thời gian này, cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chuẩn bị người thay thế để nhận bàn giao công việc và làm các thủ tục về bảo hiểm xã hội.

4. Thời điểm hưởng chế độ hưu (hưởng lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả) là thời điểm quyết định nghỉ hưu có hiệu lực thi hành.

Thí dụ: Ông B sinh ngày 13 tháng 10 năm 1947, đến ngày 13 tháng 10 năm 2007 đủ tuổi nghỉ hưu, cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện:

- Tháng 4 năm 2007 ra thông báo để ông B được biết.

- Tháng 7 năm 2007 ra quyết định để ông B được nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 11 năm 2007. Căn cứ quyết định này làm các thủ tục về Bảo hiểm xã hội để đến ngày 01 tháng 11 năm 2007, ông B bắt đầu nghỉ hưu và hưởng lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả. Đồng thời cũng trong thời gian này chuẩn bị bố trí người thay thế để ông B bàn giao công việc và chính thức nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 11 năm 2007.

Bộ Nội vụ xin trả lời các địa phương biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCVC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC  
Trần Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 206/BNV-CCVC, CONG VAN 206 2007, BO NOI VU, LAO DONG - TIEN LUONG