30/06/2004 | 3058 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1989 TCT/DNK
V/v Hoàn thuế GTGT đối với hộ cá thể

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 513CT/THDT ngày 17 tháng 5 năm 2004 của Cục thế hỏi về hộ cá thể có thuộc đối tượng được hoàn thuế hay không, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục 1 Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định: “Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế theo quy định tại Mục I này phải là đối tượng được cấp giấy chứng nhận ĐKKD (giấy phép đầu tư), có con dấu, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ quy định và có tài Khoản tiền gửi tại ngân hàng”.

Căn cứ quy định nêu trên thì hộ sản xuất kinh doanh cá thể không là pháp nhân, không có con dấu của cơ sở SXKD nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1989TCT/DNK, CONG VAN 1989TCT 2004, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI