01/12/2008 | 3875 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 194/BXD-KHCN
V/v: áp dụng tiêu chuẩn MBMA để nghiệm thu công trình.

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần xây dựng số 5
Tổng Công ty xây dựng số 1

 

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 1743/SC5 ngày 19/11/2008 của Công ty Cổ phần xây dựng số 5 xin chấp thuận áp dụng Tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài MBMA để nghiệm thu dự án đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quy chế đã quy định các nguyên tắc, điều kiện tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng, thẩm quyền chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài. Khoản 4 Điều 5 của Quy chế quy định điều kiện tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được lựa chọn áp dụng phải được Chủ đầu tư xem xét lựa chọn và quyết định áp dụng trước khi lập hồ sơ thiết kế cơ sở.

- Việc nghiệm thu các sản phẩm tư vấn, thi công và nghiệm thu các hạng mục công trình thuộc Dự án đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn phải tuân theo danh mục các tiêu chuẩn đã được chủ đầu tư thống nhất chấp thuận áp dụng cho dự án. Khi áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình xây dựng từ thiết kế, thi công, nghiệm thu công trình. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần xây dựng số 5 vận dụng đúng quy chế áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài đã được Bộ Xây dựng ban hành. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VP, KHCN&MT

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 194/BXD-KHCN, CONG VAN 194 2008, BO XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI