15/12/2010 | 2812 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 192/BXD-KTXD
V/v: Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Ban quản lý Các dự án xây dựng dân dụng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Sở Xây dựng Nghệ An

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 465/CV-BDA ngày 22/11/2010 của Ban quản lý Các dự án xây dựng dân dụng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Sở Xây dựng Nghệ An về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí quản lý dự án được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình là chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư để tổ chức việc thực hiện các công việc từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu, đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, giao cho Ban quản lý dự án do mình thành lập ra để tổ chức quản lý thực hiện dự án như quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng thì nguồn kinh phí cho Ban quản lý dự án thuộc chi phí quản lý dự án được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD. Hàng năm Ban quản lý dự án căn cứ vào định biên, nội dung công việc do chủ đầu tư giao để lập dự toán chi phí và thanh toán, quyết toán chi phí Ban quản lý dự án theo các quy định của Bộ Tài chính.

Trường hợp chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án thì chi phí tư vấn quản lý dự án được xác định bằng cách lập dự toán căn cứ vào nội dung công việc và Phụ lục hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD. Nguồn chi phí này thuộc chi phí quản lý dự án hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD. Việc thanh toán, quyết toán căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn và các quy định của nhà nước có liên quan.

Ban quản lý Các dự án xây dựng dân dụng và kỹ thuật hạ tầng đô thị căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 192/BXD-KTXD, CONG VAN 192, BO XAY DUNG, CHI PHI QUAN LY DU AN, DAU TU XAY DUNG CONG TRINH, XAY DUNG- DO THI