08/09/2009 | 1271 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1900/BXD-QLN
V/v trả lời UBND tỉnh Đồng Nai.

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ngày 15/7/2009, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai có văn bản số 5573/UBND-CNN về kiến nghị một số cơ chế chính sách áp dụng cho dự án thí điểm xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngân sách; về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thì tổ chức, cá nhân phát triển quỹ nhà ở xã hội được nhà nước miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất xây dựng nhà ở xã hội; được miễn giảm các khoản thuế liên quan theo quy định của pháp luật; nguồn vốn đầu tư quỹ nhà ở xã hội chủ yếu được lấy từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Các cơ chế, chính sách quản lý đầu tư dự án nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định tại Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị số 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhằm thúc đẩy việc phát triển nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, ngày 20/4/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP, tiếp theo ngày 24/4/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Theo đó, Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở để bán (trả tiền một lần hoặc trả dần), cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng thu nhập thấp tại đô thị theo phương thức xã hội hóa.

Trường hợp UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định giao cho Ban quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp, thực hiện dự án thí điểm đầu tư xây dựng 100 căn hộ tại huyện Nhơn Trạch và 400 căn hộ tại thành phố Biên Hòa theo quy định của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh thì phải thực hiện các cơ chế, chính sách đã được quy định tại Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp UBND tỉnh Đồng Nai muốn áp dụng các cơ chế chính sách tại Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì phải xã hội hóa đầu tư. Do đó, cần điều chỉnh và phê duyệt lại dự án theo quy định tại Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng về quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai bám sát vào nội dung nêu trên để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Hồng Quân (để B/C);
- Sở XD tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VP, QLN(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1900/BXD-QLN, CONG VAN 1900 2009, BO XAY DUNG, BAT DONG SAN, XAY DUNG - DO THI