09/11/2010 | 3607 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 169/BXD-KTXD
V/v: thực hiện hợp đồng EPC

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh – Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 1910/SGDHCM-DA ngày 11/10/2010 của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh – Bộ Tài chính về việc thực hiện hợp đồng tổng thầu EPC, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 08/2003/TT-BXD ngày 9/7/2003 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung và quản lý hợp đồng tổng thầu thiết kế – cung ứng vật tư, thiết bị – xây dựng (EPC - Hợp đồng tổng thầu trong hoạt động xây dựng) là Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định tại khoản 21 Điều 1 của Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ. Đến nay, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành. Việc ban hành Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng đã quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung và thực hiện quản lý hợp đồng đối với tất cả các loại hợp đồng xây dựng (kể cả hợp đồng theo hình thức tổng thầu EPC). Vì vậy, việc triển khai thực hiện hợp đồng EPC cũng tuân thủ theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP.

2. Trường hợp nêu tại công văn số 1910/SGDHCM-DA, nếu gói thầu “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt, chuyển giao hệ thống CNTT-SGDCK TP Hồ Chí Minh” là gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thì thực hiện hợp đồng EPC theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP; Nếu không phải là dự án đầu tư xây dựng công trình thì không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP (vì không phải hợp đồng trong hoạt động xây dựng).

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng để Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện hợp đồng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 169/BXD-KTXD, CONG VAN 169 2010, BO XAY DUNG, HOP DONG EPC, XAY DUNG - DO THI