09/12/2010 | 7540 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 16819/BTC-ĐT
V/v tạm ứng hợp đồng theo Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện các Nghị định của Chính phủ số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư “Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư XDCB và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước” để thay thế các Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007, số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007, số 88/2009/TT-BTC ngày 29/4/2009 và số 209/2009/TT-BTC ngày 5/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Trong khi chờ Thông tư mới ban hành, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước; các chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện một số quy định về thanh toán vốn tạm ứng của các hợp đồng trong hoạt động xây dựng như sau:

1. Thực hiện các quy định về tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng trong hợp đồng xây dựng theo điều 52 của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Kho bạc Nhà nước thanh toán vốn tạm ứng theo quy định trong hợp đồng và quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ, theo đó các hợp đồng ký sau ngày Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ có hiệu lực, mức tạm ứng vốn tối đa của các loại hợp đồng là 50% giá trị hợp đồng (trường hợp đặc biệt cần tạm ứng với mức cao hơn phải được người quyết định đầu tư cho phép), nhưng không vượt kế hoạch vốn hàng năm đã bố trí cho gói thầu, dự án.

2. Về hồ sơ thanh toán thực hiện như quy định tại Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007, số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007, số 88/2009/TT-BTC ngày 29/4/2009 và số 209/2009/TT-BTC ngày 5/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các chủ đầu tư trong việc tạm ứng thanh toán vốn đầu tư của các dự án thuộc phạm vi quản lý đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Công văn hướng dẫn này có hiệu lực đến khi Thông tư mới ban hành thì thực hiện theo Thông tư mới./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 16819/BTC-DT, CONG VAN 16819 2010, BO TAI CHINH, HOP DONG TRONG HOAT DONG XAY DUNG, TAM UNG HOP DONG, DAU TU, XAY DUNG - DO THI