20/04/2011 | 5330 Lượt xem |

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1543/BHXH-CST
V/v hướng dẫn, xử lý vướng mắc trong tiếp nhận khám chữa bệnh BHYT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

Theo báo cáo của BHXH một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh), nhiều bệnh nhân BHYT đang gặp khó khăn khi đi khám chữa bệnh theo chế độ BHYT do không có giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc thông tin trên giấy tờ tùy thân có ảnh không khớp với thông tin trên thẻ BHYT. Để giải quyết vướng mắc này, BHXH Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Đối với đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được cấp thẻ BHYT theo dữ liệu quản lý đối tượng khi giải quyết chế độ BHXH không khớp với giấy tờ tùy thân có ảnh thì dùng giấy chứng nhận hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có dán ảnh của đối tượng và đóng dấu nổi của BHXH tỉnh nơi cấp thẻ để người bệnh xuất trình cùng thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh.

2. Đối với đối tượng từ trên 06 đến 15 tuổi chưa được cấp Chứng minh thư nhân dân hoặc trên 15 tuổi nhưng chưa có Chứng minh thư nhân dân:

- Nếu đối tượng còn đang đi học, nhưng nhà trường không tổ chức làm thẻ học sinh, sinh viên thì BHXH tỉnh phối hợp với nhà trường để làm thẻ học sinh, sinh viên có dán ảnh, đóng dấu giáp lai cấp cho học sinh, sinh viên.

- Nếu đối tượng không còn đi học khi đi khám chữa bệnh BHYT cần xin giấy xác nhận có dán ảnh, đóng dấu giáp lai của UBND xã, phường, thị trấn để xuất trình cùng thẻ BHYT.

3. Đối với các đối tượng đang sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, không có giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi khám chữa bệnh tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu chỉ cần xuất trình thẻ BHYT mà không cần thêm giấy tờ tùy thân có ảnh, còn khi đi khám chữa bệnh ở nơi khác thì phải xin giấy xác nhận có dán ảnh, đóng dấu giáp lai của UBND xã, phường, thị trấn để xuất trình cùng thẻ BHYT.

Đề nghị BHXH tỉnh và BHXH Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện hướng dẫn trên, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, CST (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1543/BHXH-CST, CONG VAN 1543, BAO HIEM XA HOI VIET NAM, BAO HIEM