05/05/2010 | 5753 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1476/TCT-CS
V/v lập hóa đơn bán hàng tạm nhập, tái xuất

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn của Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc lập hoá đơn bán hàng tạm nhập tái xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 20 mục II, phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn:

"Hàng hoá chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam, hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu..." thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Tổng công ty Dầu Việt Nam uỷ quyền cho Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam là Công ty Xăng dầu dầu khí miền Đông ký kết hợp đồng, xuất hoá đơn bán hàng, thu tiền đối với hàng hoá là xăng dầu do Tổng công ty Dầu tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu thì :

Việc mở tờ khai tạm nhập tái xuất, tiếp nhận, vận chuyển hàng tạm nhập, bán hàng tái xuất, thanh khoản tờ khai hải quan với cơ quan hải quan thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Khi Công ty Xăng dầu miền Đông bán hàng thuộc diện tạm nhập tái xuất cho phía nước ngoài theo ủy quyền của Tổng công ty Dầu Việt Nam thì lập hoá đơn GTGT chỉ ghi giá bán là giá không có thuế GTGT, đồng thời ghi rõ là hàng tạm nhập tái xuất; dòng thuế suất và số thuế GTGT không gì và gạch bỏ.

Đối với xăng dầu nhập khẩu theo diện tạm nhập tái xuất nhưng không tái xuất hết, chuyển sang tiêu thụ nội địa thì phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ hải quan và kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế trực tiếp quản lý khi bán ra trong nội địa.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ TC;
- Vụ Pháp chế - TCT
- Lưu: VT, Vụ CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1476/TCT-CS, CONG VAN 1476 2010, TONG CUC THUE, LAP HOA DON BAN HANG, TAM NHAP TAI XUAT, THUE - PHI - LE PHI