08/06/2010 | 1435 Lượt xem |

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1449/BHXH-GĐBHYT
V/v ngưng hợp đồng KCB BHYT với Phòng khám Đa khoa Liên Tâm

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi

- Bảo hiểm xã hội Quận Huyện;
- Phòng Cấp sổ thẻ.

 

Phòng khám Đa khoa Liên Tâm có công văn xin ngưng phục vụ khám chữa bệnh ban đầu cho bệnh nhân BHYT, Phòng Giám định BHYT thông báo đến Bảo hiểm xã hội Quận huyện, Phòng Cấp sổ thẻ biết và đề nghị ngưng phát hành thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại Phòng khám đa khoa Liên Tâm. Thực hiện chuyển đổi về nơi KCB ban đầu khác những thẻ còn giá trị sử dụng, đề nghị Phòng Cấp sổ thẻ thực hiện việc khóa mã đơn vị trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- Lưu VT, GĐBHYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Minh Đông

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1449/BHXH-GDBHYT, CONG VAN 1449, THANH PHO HO CHI MINH, NGUNG HOP DONG KHAM CHUA BENH, BAO HIEM Y TE, BAO HIEM, THE THAO- Y TE