18/08/2011 | 9697 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1403/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án đầu tư XDCT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2011

 

Kính gửi: UBND thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3697/UBND-ĐTMT ngày 22/7/2011 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trường hợp vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt do tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng:

Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo rà soát lại các dự án có tổng mức đầu tư vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt do chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng tăng. Nếu việc tăng chi phí do nguyên nhân khách quan (do chính sách, chế độ, giá cả đền bù thay đổi) làm tăng chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng dẫn đến tăng tổng mức đầu tư thì UBND thành phố xem xét cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư.

2. Đối với các dự án được phê duyệt hoặc điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ thì được điều chỉnh tổng mức đầu tư do biến động giá. Việc chuyển tiếp quản lý chi phí đầu tư theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ do người quyết định đầu tư quyết định.

3. Trường hợp các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng thì được điều chỉnh tổng mức đầu tư nếu việc điều chỉnh giá dự toán, giá gói thầu, giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD mà làm vượt tổng mức đầu tư .

4. Đối với những dự án phê duyệt sau ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ có hiệu lực thì không được điều chỉnh tổng mức đầu tư khi giá nguyên, nhiên, vật liệu có biến động hoặc khi Nhà nước có thay đổi chế độ, chính sách mới. Tuy nhiên, trong thời gian qua (từ đầu năm 2011 đến nay) giá một số nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng đã có biến động lớn, cộng thêm chế độ tiền lương tối thiểu của nhà nước cũng thay đổi ngoài khả năng dự phòng của dự án. Vì vậy, hiện nay Bộ Xây dựng đang tập hợp đề nghị của các địa phương để báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với các dự án này. Tuy nhiên, UBND thành phố cũng yêu cầu các chủ đầu tư, các tư vấn lập dự án kiểm điểm lại việc xác định tổng mức đầu tư chưa đúng, chưa đủ theo quy định dẫn đến vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1403/BXD-KTXD, CONG VAN 1403 2011, BO XAY DUNG, TONG MUC DAU TU, DU AN DAU TU XAY DUNG CONG TRINH, DU AN DAU TU XAY DUNG, DAU TU, XAY DUNG - DO THI