08/01/2010 | 1283 Lượt xem |

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 136/QLD-ĐK
V/v Thông báo liên quan đến Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 quy định việc đăng ký thuốc

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuốc tại Việt Nam.

 

Ngày 24 tháng 11 năm 2009, Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đã ký ban hành Thông tư số 22/2009/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc (sau đây gọi tắt là Thông tư 22). Thông tư 22 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành sau 6 tháng kể từ ngày ký ban hành.

Để đảm bảo Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuốc có thời gian chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện các quy định mới tại Thông tư 22, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế thông báo như sau:

1. Thông tư 22 đã được Bộ Y tế gửi Phòng Công báo - Văn phòng Chính phủ để đăng chính thức lên trang thông tin điện tử (website) của Chính phủ theo quy định hiện hành. Thông tư 22 cũng đã được đăng tải trên website của Cục Quản lý dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

2. Cục Quản lý dược dự kiến sẽ tổ chức tập huấn Thông tư 22 trong thời gian sớm nhất có thể và sẽ thông báo thời gian tập huấn để các đơn vị biết và tham gia.

Trước mắt, Cục Quản lý dược đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ Thông tư 22 được gửi kèm công văn này (Phụ lục Thông tư đề nghị lấy trực tiếp từ website của Cục Quản lý dược tại địa chỉ đã nêu trên).

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thông báo nội dung trên đến tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc trên địa bàn phụ trách để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

Trong quá trình nghiên cứu, nếu có các thắc mắc cần giải đáp, các đơn vị có thể gửi ý kiến bằng văn bản cho Cục Quản lý dược để Cục Quản lý dược tổng hợp và có phản hồi kịp thời.

Cục Quản lý dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TS. Cao Minh quang - Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐKT.

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 136/QLD-DK, CONG VAN 136 2010, CUC QUAN LY DUOC, DANG KY THUOC, THE THAO - Y TE