03/04/2008 | 3227 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:1324/TCT-CS
V/v: miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc

Tổng cục Thuế nhận được đơn thư của ông Nguyễn Đình Nghĩa hỏi về chính sách ưu đãi tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sĩ; về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.6, điểm 1.7, Phần C Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất hướng dẫn: “1.6 Người được xét miễn giảm tiền sử dụng đất phải là người có tên trong hộ khẩu gia đình có chung quyền sử dụng đất hoặc là người được giao đất, được mua nhà đang ở thuê thuộc sở hữu Nhà nước, được chuyển mục đích sử dụng hoặc là người đang sử dụng đất được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.7. Người được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất thì diện tích đất sử dụng phải gắn với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người đó; Trường hợp người sử dụng đất nay đã chuyển về ở cùng với con cháu hoặc đã chuyển đi nơi khác không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc đã chết thì phải có đơn và xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người đó có đất sử dụng và nơi đăng ký hộ khẩu thường trú về việc được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất lần đầu.

UBND xã, phường, thị trấn lập hồ sơ, thống kê các đối tượng đã đến làm thủ tục xác nhận xin miễn, giảm tiền sử dụng đất; Trong đó có danh sách từng thành viên trong hộ gia đình đó để theo dõi và quản lí đối tượng xin miễn, giảm tiền sử dụng đất”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình ông Nghĩa có thành viên thuộc diện được ưu đãi tiền sử dụng đất theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, khi chuyển mục đích sử dụng đất ở được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất (trong hạn mức diện tích đất ở do UBND cấp tỉnh quy định) theo quy định tại Phần C Thông tư số 115/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc xem xét hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất của hộ gia đình ông Nghĩa để giải quyết theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Ông Nguyễn Đình Nghĩa;
- Vụ Pháp chế, ;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1324/TCT-CS, CONG VAN 1324 2008, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI, BAT DONG SAN, TAI CHINH NHA NUOC