11/11/2010 | 3064 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 122/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn nội dung QLDA

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 808/SXD-CSXD ngày 13/10/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn những nội dung trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Theo điểm b, khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng ( không bao gồm tiền sử dụng đất), phù hợp với quy hoạch….thì chủ đầu tư chỉ tổ chức lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật. Tiền sử dụng đất nêu trên không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2/ Theo quy định tại khoản 4 Điều 11 của Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì trường hợp Ban quản lý dự án do các Sở chuyên ngành thành lập là để giúp chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án. Nếu muốn thực hiện công việc tư vấn cho chủ đầu tư khác thì phải đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 11 của Thông tư nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 122/BXD-HDXD, CONG VAN 122 2010, BO XAY DUNG, DAU TU XAY DUNG CONG TRINH, DAU TU, XAY DUNG - DO THI