22/07/2011 | 4032 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh

Hà nội, ngày 22 tháng 7 năm 2011.

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu Đồng Nai

Trả lời văn bản số 264/DNC-TH ngày 28/6/2011 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu Đồng Nai đề nghị hướng dẫn thanh toán với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Theo các quy định hiện hành về quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng, đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh, Nhà thầu lập hồ sơ thanh toán theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 19 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc thanh toán theo đơn giá trên cơ sở nội dung hợp đồng đã ký và khối lượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu (kể cả khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu ít hơn hoặc nhiều hơn so với khối lượng trong hợp đồng đã ký). Chủ đầu tư không cần phê duyệt dự toán điều chỉnh, đơn giá điều chỉnh (nếu có) và không cần ký bổ sung phụ lục hợp đồng cho những khối lượng tăng/giảm so với khối lượng dự kiến trong hợp đồng.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu Đồng Nai tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 109/BXD-KTXD, CONG VAN 109 2011, BO XAY DUNG, THANH TOAN HOP DONG XAY DUNG, HOP DONG DON GIA CO DINH, HOP DONG THEO DON GIA DIEU CHINH, XAY DUNG - DO THI