10/01/2011 | 3660 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/TCT-CS
V/v: hóa đơn xuất khẩu và phiếu xuất kho

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1206/CT-HCQTTVAC của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về việc một số vướng mắc trong việc tạo mẫu hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về ngôn ngữ sử dụng trên hóa đơn xuất khẩu:

Tại tiết k, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn () hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt …

…. Đối với hóa đơn xuất khẩu, nội dung đã lập trên hóa đơn xuất khẩu phải bao gồm: số thứ tự hóa đơn; tên, địa chỉ đơn vị xuất khẩu; tên, địa chỉ đơn vị nhập khẩu; tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, chữ ký của đơn vị xuất khẩu (mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trên hóa đơn xuất khẩu chỉ sử dụng một ngôn ngữ thì sử dụng tiếng Anh …”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hóa đơn được thể hiện bằng ngôn ngữ là Tiếng Việt và có thể ghi thêm chữ nước ngoài nếu thấy cần thiết. Chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn hoặc ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn cỡ chữ tiếng Việt. Do vậy, trường hợp doanh nghiệp tạo mẫu hóa đơn xuất khẩu chỉ sử dụng một ngôn ngữ tiếng Việt thì vẫn phù hợp theo quy định.

2. Về cỡ chữ, lô gô, chữ số trong hóa đơn: Bộ Tài chính đã có công văn số 17716/BTC-TCT ngày 27/12/2010 V/v hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 153.

3. Về tên liên 2 quy định đối với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC:

Tại tiết c, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Liên hóa đơn là các tờ trong cùng một số hóa đơn. Mỗi số hóa đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó:

+ Liên 1: Lưu.

+ Liên 2: Giao cho người mua.

Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hóa đơn quy định. Riêng hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ phải có 3 liên, trong đó liên 3 là liên lưu tại cơ quan thuế.”

Về kiến nghị của Cục Thuế là nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa nội bộ không phải là nghiệp vụ bán hàng, đề nghị liên 2 của Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sửa lại là “Liên 2 Dùng để vận chuyển hàng hóa”, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu tiếp thu để sửa đổi cho phù hợp.

4. Về nội dung tên, địa chỉ, mã số thuế

Tại tiết 2, Điều 8, và tiết 2 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ quy định:

“Trường hợp tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.

“2. Nội dung không bắt buộc trên hóa đơn đã lập

a) Ngoài nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kể cả tạo lô-gô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo.

b) Cỡ chữ của các thông tin tạo thêm phải nhỏ hơn cỡ chữ nhỏ nhất của các nội dung bắt buộc.

c) Các thông tin tạo thêm phải đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành, không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn.”

Trường hợp nêu tại công văn của Cục Thuế là Công ty TNHH một thành viên thương mại Quảng Trị đã đặt in hóa đơn cho các Chi nhánh trực thuộc và đã gửi thông báo phát hành đến cơ quan thuế các loại hóa đơn gồm: Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 01/GTKT/002); hóa đơn xuất khẩu (mẫu số 06HDXK3/001); hóa đơn bán hàng (mẫu số 07KTPQ3/001) và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (mẫu số 03XKNB3/001) nhưng đơn vị lại in chỉ tiêu tên “Công ty TNHH một thành viên thương mại Quảng Trị” vào giữa mà không in vào góc trên bên trái của Tờ hóa đơn.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế căn cứ vào hồ sơ Thông báo phát hành và mẫu hóa đơn kèm theo của Công ty để kiểm tra xác định nếu việc in tên Công ty ở phía trên, giữa tờ hóa đơn không làm ảnh hưởng đến các tiêu chí khác đảm bảo không che khuất, không làm mờ các nội dung bắt buộc khác trên hóa đơn và đảm bảo đầy đủ tiêu chí trong nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định thì chấp thuận cho Công ty được sử dụng theo quy định. Khi sử dụng hết số hóa đơn nêu trên, doanh nghiệp phải tạo hóa đơn có hình thức và nội dung đúng theo quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Quảng Trị được biết

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT) (2b);
- Lưu: VT, CS (6b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 108/TCT-CS, CONG VAN 108 2011, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI