03/08/2011 | 1093 Lượt xem |

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10613/QLD-KD
V/v triển khai thực hiện quy định về kinh doanh dược

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để tăng cường công tác quản lý và tránh việc lạm dụng các thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc, đặc biệt là các thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa tiền chất dùng làm thuốc, Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuốc, trong đó cần tập trung vào Thông tư số 10/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện; Thông tư số 11/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc và các quy định về xuất nhập khẩu thuốc và Thông tư số 08/2009/TT-BYT ngày 01/7/2009 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc không kê đơn cho các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc đóng trên địa bàn.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và cần chú trọng các quy định về bán buôn, bán lẻ các thuốc thành phẩm có chứa thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc ở dạng phối hợp tại các cơ sở kinh doanh thuốc đóng trên địa bàn.

3. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có vi phạm các quy định của pháp luật, đề nghị xử lý các vi phạm và báo cáo về Cục Quản lý dược.

Cục Quản lý dược thông báo để Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và triển khai thực hiện./.

 

 

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 10613/QLD-KD, CONG VAN 10613 2011, CUC QUAN LY DUOC, THUOC GAY NGHIEN, KINH DOANH DUOC PHAM, THE THAO - Y TE