04/10/2010 | 1039 Lượt xem |

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1053/KL-TT&XDLL
V/v: Báo cáo giao ban năm 2010.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố: Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, TP Cần Thơ, Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng;
- Kiểm lâm vùng III.

 

Hội nghị giao ban công tác quản lý bảo vệ rừng toàn quốc năm 2009 dự kiến tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2010 tại tỉnh Gia Lai. Để Hội nghị giao ban đạt kết quả tốt, Cục Kiểm lâm yêu cầu Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố, Kiểm lâm vùng III chuẩn bị báo cáo về một số nội dung cơ bản sau:

1. Báo cáo đánh giá tình hình quản lý bảo vệ rừng năm 2010 (số liệu 10 tháng năm 2010), báo cáo cần đánh giá, phân tích các mặt sau đây:

- Thuận lợi, khó khăn;

- Tình hình vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng;

- Tình hình chống người thi hành công vụ;

- Công tác quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ;

- Tình hình gây nuôi, quản lý trại nuôi động vật hoang dã;

- Tình hình xuất, nhập khẩu gỗ, động vật hoang dã;

- Các biện pháp tổ chức thực hiện bảo vệ rừng tại địa phương;

- Về công tác tổ chức kiểm lâm, hoạt động của kiểm lâm địa bàn;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;

- Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Công tác kiểm tra kiểm soát lâm sản, chống chặt phá rừng;

- Kết quả xử lý vi phạm về quản lý bảo vệ rừng, quản lý, sử dụng ấn chỉ;

- Công tác đào tạo, thi đua, khen thưởng và việc thực hiện các chế độ đối với cán bộ kiểm lâm;

- Sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các ngành, các cấp trong việc bảo vệ rừng;

- Tồn tại, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị;

- Định hướng công tác bảo vệ rừng năm 2011;

2. Báo cáo chuyên đề: Ngoài báo cáo tình hình quản lý bảo vệ rừng, Cục Kiểm lâm dự kiến các đơn vị sau làm báo cáo chuyên đề, cụ thể:

- Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh: Thực hiện các chế độ đối với kiểm lâm

- Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng: Hiệu quả việc chi trả môi trường rừng

- Chi cục Kiểm lâm Hồ Chí Minh: Phát triển, gây nuôi động vật hoang dã

- Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận: Vấn đề chuyển đổi đất rừng trồng cao su

- Chi cục Kiểm lâm Bình Phước: Quản lý cây cảnh nguồn gốc từ tự nhiên

- Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Long: Xung quanh vụ nhập khẩu rùa tai đỏ

- Chi cục Kiểm lâm Cà Mau, Kiên Giang: Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương

- Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai: Công tác tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ rừng

Chuyên đề trên là dự kiến, Chi cục Kiểm lâm xem xét tùy tình hình thực tế để lựa chọn cho phù hợp. Báo cáo chuyên đề phải ngắn gọn, nêu bật được vấn đề bức xúc của địa phương cần phải phản ảnh tại hội nghị. Chi cục Kiểm lâm không được phân công báo cáo chuyên đề, nếu thấy cần thiết vẫn phản ảnh dưới dạng chuyên đề để trao đổi và ghi nhận sự chỉ đạo của hội nghị.

3. Giao Kiểm lâm vùng III, tổng hợp báo cáo chung của khu vực.

Báo cáo bằng văn bản của các đơn vị gửi về Cục Kiểm lâm (Phòng Tuyên truyền và Xây dựng lực lượng) và Kiểm lâm vùng III, trước ngày 18/10/2010. Đề nghị đơn vị gửi file theo địa chỉ email: bakila@kiemlam.org.vn kiemlamvung3@gmail.com

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

PHÓ CỤC TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH CỤC
Nguyễn Văn Cương

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1053/KL-TT&XDLL, CONG VAN 1053, CUC KIEM LAM, HOI NGHI GIAO BAN, CONG TAC QUAN LY BAO VE RUNG TOAN QUOC, BO MAY HANH CHINH