29/09/2005 | 2155 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1040/UBND-TNMT
V/v chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 9 năm 2005

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và môi trường
- Sở Xây dựng
- Sở Tài chính
- UBND các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã
- Công ty chè Quân Chu
- Công ty chè Bắc Sơn
- Lâm trường Phúc Tân
- Lâm trường Đồng Phú
- Công ty Chè Sông Cầu

 

Ngày 21 tháng 9 năm 2005 UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD) tại tị xã Sông Công và huyện Phổ Yên. Sau khi nghe báo cáo và đề nghị của UBND thị xã Sông Công, và UBND huyện Phổ Yên, ý kiến của Sở tài nguyên và môi trường, Sở tài chính và Sở xây dựng, đánh giá chung việc công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện chậm so với kế hoạch, do nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân do đất của các Lâm trường. Doanh nghiệp đang sử dụng với đất của các hộ dân không rõ ranh giới cụ thể, chính sách thực hiện tốt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tiến độ kế hoạch chung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau:

1- Các Lâm trường, Doanh nghiệp đang sử dụng đấ nông nghiệp trên địa bàn tự rà soát, kê khai sử dụng đất của đơn vị mình: lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết để trình UBND tỉnh phê duyệt. Nhân dân quy hoạch sử dụng đất chi tiết phải xác định rõ diện tích từng loại đất được giữ lại sử dụng, phương án sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, diện tích đất bàn giao cho địa phương. Diện tích đất mà tổ chức được giữ lại làm thủ tục chuyển sang thuê đất theo quy định.

- Những diện tích đất rừng phòng hộ, đất nông lâm trường chồng lấn với đất do các hộ dân đang sử dụng; xác định cụ thể, chính sách trường hợp chồng lấn lên đất rừng phòng hộ thì không cấp GCNQSD.

- Diện tích đất Nông lâm trường xâm cư với diện tích đất do các hộ dân đang sử dụng, cần xác định rõ diện tích, ranh giới cụ thể của Nông, Lâm trường, diện tích đất còn lại cấp GCNQSD cho các hộ theo quy định.

2- Giao cho Sở tài nguyên và môi trường phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tiến hành kiểm tra, rà soát, thẩm định kế hoạch sử dụng đất chi tiết của các Lâm trường, Doanh nghiệp trên địa bàn đang sử dụng đất nông nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt.

- xác định rõ ranh giới, mốc giới sử dụng đất giữa Lâm trường, Doanh nghiệp với các hộ dân cư và địa phương.

- Trình UBND tỉnh thu hồi phần diện tích đất của lâm trường, doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích để giao lại cho địa phương quản lý và sử dụng.

- Thẩm định trình UBND tỉnh quyết định chuyển sang thuê đất đối với diện tích các tổ chức được giữ lại sử dụng.

3- Việc giao đất hợp thức, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, về diện tích theo quy định về hạn mức đất ở được UBND tỉnh ban hành quyết định số 1883/2005/QĐ-UBND ngày 16/9/2005. Các hộ được giao đất - hợp thức phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định hiên hành. Việc thực hiện phải theo đúng trình tự thủ tục quy định.

4- Diện tích đất xâm canh, xâm cư theo địa giới các đơn vị hành chính giải quyết như sau: Sử dụng đất ở đơn vị hành chính nào thì thực hiện nghĩa vụ tài chính ở đơn vị hành chính đó.

Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo công an các huyện thành thị thực hiện việc quản lý đăng ký hộ khẩu thường trú theo quy định, tạo điều kiện cho công việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

5- Diện tích đất các hộ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tách hộ hoặc tặng cho; trường hợp nằm trong khu vực dân cư đã được cơ quan có thẩm quỳên phê duyệt quy hoạch thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng đất của các hộ.

6- Những diện tích đất hành lang, đất nằm trong quy hoạch khu công nghiệp, đất chuyên dùng… không phải là khu dân cư thì không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân.

7- Việc tổ chức bộ máy của văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện: Giao cho Sở tài nguyên và môi trường phối hợp với Sở nội vụ thống nhất cụ thể về mô hình, chức năng nhiệm vụ quyền hạn để hướng dẫn UBND các huyện thành thị thực hiện, đảm bảo tỉnh gọn đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý đăng ký đất đai trên địa bàn toàn tỉnh.

8- Việc thực hiện chương trình in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên máy vi tính, giao cho Sở tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận chuyên môn – kỹ thuật, tập huấn và hướng dẫn để phòng tài nguyên và môi trường các huyện thành thị thực hiện thống nhất theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ tài nguyên và môi trường.

9- Việc đề nghị điều chỉnh giá tính thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 38/CP tại thời điểm đề nghị xin hợp thức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Sông Công (khu dân cư Đường tháng 10, phường Mỏ Chè và khu dân cư đồi Yên Ngựa, phường Thắng Lợi) giao cho UBND thị xã rà soát lại cụ thể từng trường hợp, gửi Sở tài chính để thẩm định trình UBND tỉnh ra quyết định điều chỉnh.

- Yêu cầu Sở tài nguyên và môi trường, Sở tài chính, Sở xây dựng m các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thành thị khẩn trương phối hợp thực hiện để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thành thị khẩn trương phối hợp thực hiện để hoàn thành việc cấp GCNQSD theo đúng tiến độ kế hoạch chung của tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên để thực hiện
- Thường trực HĐND tỉnh
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh ( Để b/c)
- Sở NN và PTNT; Sở KH&ĐT
- Đ/c Bình
- Lưu VT, NLN, TNMT
Ng 29/35 bản

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đàm Thanh Nghị

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1040/UBND-TNMT, CONG VAN 1040, TINH THAI NGUYEN, BAT DONG SAN