16/07/2008 | 3541 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 104/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá thép xây dựng cho Công trình xây dựng cầu Dừa Đỏ (km119+674) thuộc Dự án Thông tuyến và nâng cấp Quốc lộ 60- Tỉnh Trà Vinh.

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 72

Trả lời văn bản số 118/KHKT ngày 10/7/2008 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 72 đề nghị hướng dẫn việc điều chỉnh giá thép xây dựng năm 2005 và 2006 cho công trình xây dựng cầu Dừa Đỏ (km119+674) thuộc Dự án Thông tuyến và nâng cấp Quốc lộ 60- Tỉnh Trà Vinh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại văn bản số 89/BXD-KTXD ngày 01/7/2008 của Bộ Xây dựng đã nêu: Đối với công trình xây dựng cầu Dừa Đỏ (km119+674) thuộc Dự án Thông tuyến và nâng cấp Quốc lộ 60- Tỉnh Trà Vinh được thực hiện theo hợp đồng có điều chỉnh giá (văn bản số 55/KHKT), vì vậy căn cứ vào qui định tại các thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán của Bộ Xây dựng, nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên, chủ đầu tư và nhà thầu xem xét bổ sung chi phí xây dựng. Vì vậy, về nguyên tắc đối với hợp đồng theo giá điều chỉnh (hợp đồng điều chỉnh giá) thì việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và được điều chỉnh cho tất cả các loại vật liệu xây dựng (nếu trong hợp đồng không quy định danh mục các loại vật liệu xây dựng không được điều chỉnh). Riêng đối với giá thép xây dựng nguyên tắc điều chỉnh được thực hiện như sau :

- Đối với những khối lượng thép thi công trong năm 2004 : Thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến.

- Đối với những khối lượng thép thi công trong năm 2005, 2006 : Khi giá thép xây dựng thay đổi, trường hợp trong hợp đồng không qui định công thức điều chỉnh giá, việc điều chỉnh dự toán, điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện bằng cách bù trừ chênh lệch vật liệu.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 72 căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 104/BXD-KTXD, CONG VAN 104 2008, BO XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI