08/01/2014 | 12623 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/TCT-CS
V/v Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 3969/CT-KTT2 ngày 09/7/2013 và công văn số 6555/CT-KTT2 ngày 21/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Quy định về điều kiện được hoàn thuế GTGT

Tại Điểm 8 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và khoản 1 Điều 19 Mục II Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định về điều kiện được hoàn thuế GTGT như sau:

"Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5, 8 Điều 18 Thông tư này phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh".

2. Quy định về việc quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Tại Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ) quy định:

"Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư và xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình…

Điều 3. Nguyên tắc quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài

1. Nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động tại Việt Nam sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép thầu".

Theo nội dung giấy phép thầu số 33/2010/BXD-GPXD ngày 12/4/2010 của Bộ Xây dựng thì Bộ trưởng Bộ Xây dựng cấp phép cho Công ty TNHH Tập đoàn Điện khí Thượng Hải nhận thầu thực hiện Tổng thầu EPC Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Tại Điều 3 giấy phép thầu số 33/2010/BXD-GPXD nêu trên có nêu:

"Giấy phép này đồng thời có giá trị để Nhà thầu liên hệ với các cơ quan Nhà nước Việt Nam có liên quan thực hiện nội dung các điều khoản nêu trên theo quy định của pháp luật".

3. Về chế độ kế toán đối với nhà thầu nước ngoài

Tại Điều 10 Chương III Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp quy định như sau:

"Điều 10. Các nguyên tắc áp dụng chế độ kế toán

Nhà thầu nước ngoài phải:

1. Căn cứ vào các quy định tại Luật Kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và quy định tại Thông tư này để tổ chức kế toán theo từng Hợp đồng nhận thầu (Từng Giấy phép nhận thầu) làm cơ sở để quyết toán hợp đồng và quyết toán thuế với Nhà nước Việt Nam.

2. Các Nhà thầu nước ngoài khi áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam được lựa chọn áp dụng danh mục tài khoản, chứng từ, sổ kế toán và hình thức sổ kế toán cho phù hợp với đặc điểm hoạt động và đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý của đơn vị mình và của Nhà nước Việt Nam (Đặc biệt là yêu cầu quản lý thuế), cụ thể như sau:

- Trường hợp Nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT và thuế TNDN đều theo phương pháp ấn định thì nhà thầu căn cứ vào Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam để lựa chọn, áp dụng phù hợp danh mục tài khoản, chứng từ và hình thức sổ kế toán để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị mình.

- Trường hợp Nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo phương pháp doanh thu trừ (-) chi phí hoặc theo phương pháp ấn định thì phải lựa chọn áp dụng các tài khoản phản ánh tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, xác định kết quả có liên quan theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thuế của Nhà nước Việt Nam và yêu cầu quản lý của đơn vị mình".

Căn cứ các quy định trên, Văn phòng dự án nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Văn phòng) là nhà thầu nước ngoài thực hiện Hợp đồng EPC nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 theo quyết định tại văn bản số 33/2010/BXD-GPXD ngày 12/4/2010 của Bộ Xây dựng thì đã đáp ứng được điều kiện về việc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp Văn phòng dự án nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế) nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán nêu trên thì Văn phòng không được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC và Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CĐKT, CST, PC, Cục TCDN (BTC);
- Vụ PC, KK (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 81/TCT-CS, CONG VAN 81 2014, TONG CUC THUE, CHINH SACH THUE NHA THAU, CHINH SACH THUE NHA THAU NUOC NGOAI, DAU TU, THUONG MAI, THUE - PHI - LE PHI