28/05/2013 | 7539 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6716/BTC-TCT
V/v ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam;
- Công ty cổ phần vận tải thủy Vinacomin.

 

Trả lời công văn số 23/VINACOMIN-KT ngày 3/1/2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam nêu vướng mắc về chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với Công ty cổ phần vận tải thủy Vinacomin, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, Mục I, Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TNDN quy định về điều kiện ưu đãi thuế TNDN:

"Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư."

Tại Mục II, Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC quy định:

"Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nêu tại mục III, mục IV, Phần E chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh đáp ứng một trong các điều kiện được ưu đãi thuế quy định tại mục I phần E hoặc cơ sở sản xuất mới thành lập;…"

Tại Mục III, Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC hướng dẫn các trường hợp ưu đãi về thuế suất thuế TNDN.

Tại Mục IV, Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC hướng dẫn các trường hợp ưu đãi về mức và thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN.

Khoản 1, Mục IV, Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC quy định:

"Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất mới thành lập và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm miễn thuế, giảm thuế như sau:

a) Miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với:

- Cơ sở sản xuất mới thành lập.

…"

Bộ Tài chính đã có văn bản trao đổi ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương. Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2821/BKHĐT-TCTT ngày 6/5/2013 thì hoạt động kinh doanh vận tải than, khoáng sản và hàng hóa khác bằng đường thủy của Công ty cổ phần vận tải thủy Vinacomin thuộc Mục H: ngành vận tải kho bãi theo quy định tại Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ thuộc nhóm ngành dịch vụ và không thuộc danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư, Công ty không phải là đơn vị thành lập mới từ dự án đầu tư. Đối chiếu với quy định về ưu đãi thuế TNDN tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên, Công ty không thuộc đối tượng hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Bộ Tài chính trả lời để Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC (BTC);
- Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TCT (VT, DNL (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6716/BTC-TCT, CONG VAN 6716 2013, BO TAI CHINH, UU DAI THUE THU NHAP DOANH NGHIEP, CHINH SACH UU DAI THUE, VINACOMIN, THUE THU NHAP DOANH NGHIEP, UU DAI THUE, DOANH NGHIEP, THUE - PHI - LE PHI