01/10/2012 | 3530 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6485/BGDĐT-CTHSSV
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện Công điện số 1344/CĐ-TTg ngày 06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch cúm A (H5N1) ở người, bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết và các biện pháp phòng, chống bệnh viêm não - màng não do đơn bào Naegleria fowleri tại Thông báo số 926/TB-DP ngày 31/8/2012 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chủ động phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương triển khai một số biện pháp sau:

1. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nêu trên; huy động các tổ chức chính trị, đoàn thể của nhà trường tham gia, quyết tâm khống chế và ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong trường học và cộng đồng.

2. Quản lý tốt sức khỏe của học sinh, sinh viên; tăng cường giáo dục cho học sinh, sinh viên thực hiện tốt các hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và hướng dẫn học sinh, sinh viên tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh trong gia đình, cộng đồng. Thông báo cho các cơ sở y tế tại địa phương khi phát hiện có học sinh, sinh viên mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời.

3. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin của nhà trường. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; cung cấp đủ nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh cho học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường. Thường xuyên thực hiện vệ sinh môi trường trường học, đặc biệt là các công trình cấp nước, công trình vệ sinh. Phát động các chiến dịch rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, loại bỏ loăng quăng, bọ gậy trong khuôn viên của nhà trường.

4. Thông tin chi tiết và đầy đủ cho học sinh, sinh viên về bệnh viêm não - màng não do đơn bào Naegleria fowleri gây ra theo Thông báo số 926/TB-DP (được đính kèm). Khuyến cáo học sinh, sinh viên không nên tắm, bơi ở những nơi nguồn nước không đảm bảo vệ sinh; sông, suối, thác ghềnh hiểm trở. Trong khi tắm, bơi ở bể bơi, hồ, ao, suối cần hạn chế tối đa nước vào mũi bằng cách giữ cao đầu không để ngập nước, sử dụng kẹp mũi. Sau khi tắm, bơi nên vệ sinh mũi sạch sẽ, sử dụng dung dịch sát khuẩn đường mũi, họng để xịt, rửa mũi. Khi phát hiện đau đầu, sốt, buồn nôn, nôn cần đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trường học và các quy định về phòng, chống dịch bệnh trong trường học.

Nhận được công văn này, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo khi xuất hiện dịch bệnh xảy ra tại cơ sở theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 04 38680367. E-mail: lvtuan@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h);
- Bộ Y tế (để p/h);
- Vụ: GDĐH, GDCN, GDTrH,
GDTH, GDMN (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6485/BGDDT-CTHSSV, CONG VAN 6485, BO GIAO DUC VA DAO TAO, CONG TAC PHONG CHONG DICH BENH, CO SO GIAO DUC, GIAO DUC