10/10/2013 | 3300 Lượt xem |

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6451/BYT-KH-TC
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Trường Đại học Y, Dược thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Y tế nhận được Văn bản số 887/BVĐHYD-KD của Bệnh viện Đại học Y, Dược thành phố Hồ Chí Minh xin gia hạn thực hiện kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2012-2013 của Bệnh viện Đại học Y, Dược thành phố Hồ Chí Minh (Bệnh viện). Sau khi nghiên cứu Công văn và tài liệu kèm theo, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Thông tư 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 (Thông tư 01) của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2012. Vì vậy, tất cả các cơ sở y tế thực hiện đấu thầu mua thuốc năm 2013 theo hướng dẫn tại Thông tư 01 và Thông tư 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012 hướng dẫn lập hồ sơ mời đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế. Năm 2012 Bệnh viện đấu thầu mua thuốc theo quy định tại Thông tư 10/2007/TTLT-BYT-BTC nên việc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng của Bệnh viện tại thời điểm hiện nay không còn phù hợp.

2. Tại Văn bản số 10497/BTC-HCSN ngày 12/8/2013, Bộ Tài chính đã thống nhất với đề xuất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 2112/BHXH-DVT ngày 12/6/2013: tạm thời sử dụng giá thuốc trúng thầu năm 2013 của các đơn vị, địa phương lân cận đã tổ chức đấu thầu mua thuốc theo Thông tư 01 để thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế với những địa phương, đơn vị chưa thực hiện đấu thầu mua thuốc theo Thông tư 01, tuy nhiên quá trình thực hiện đấu thầu mua sắm, cơ sở y tế phải tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Nhà trường và Bệnh viện chủ động liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hỗ trợ và thống nhất phương án giải quyết những tồn tại của Bệnh viện về hợp đồng mua thuốc năm 2012.

3. Trường Đại học Y, Dược thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương trình duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc, lựa chọn hình thức phù hợp để đảm bảo việc cung ứng thuốc cho Bệnh viện không bị gián đoạn, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu mua sắm.

4. Bộ Y tế xin lưu ý: Đơn vị cần nghiên cứu một cách có hệ thống các quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật hiện hành về đấu thầu mua sắm để đảm bảo đủ thuốc cho các hoạt động chuyên môn và quá trình tổ chức đấu thầu mua thuốc theo đúng các quy định của pháp luật (xin gửi kèm các Văn bản của Bộ Tài chính và BHXH Việt Nam).

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Thị Xuyên (để b/c);
- BV. Đại học Y, Dược tp HCM;
- Lưu VT, KHTC2.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Nguyễn Quang Ân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6451/BYT-KH-TC, CONG VAN 6451 2013, BO Y TE, GIA HAN HOP DONG CUNG UNG THUOC, THUONG MAI, THE THAO - Y TE