24/01/2013 | 4511 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 572/TCHQ-GSQL
V/v giám sát hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 65/HQCB-NV ngày 10/1/2013 về việc thời hạn tờ khai hải quan đối với lô hàng xuất khẩu và thời hạn giám sát hải quan đối với lô hàng xuất kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thời hạn hiệu lực của tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng căn cứ hướng dẫn tại Điều 37 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 và Điều 11 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính để thực hiện. Trường hợp hàng hóa tái xuất đã hoàn thành thủ tục hải quan, được thông quan hàng hóa và lô hàng đã được đưa đến cửa khẩu để chờ tái xuất trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu nhưng vì lý do khách quan, hàng hóa không thể xuất hết hoặc chưa xuất được trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất xem xét, quyết định tiếp tục giám sát tái xuất lô hàng thuộc tờ khai đã đăng ký trong các ngày kế tiếp cho đến khi tái xuất hết nhưng phải trong thời hạn được phép lưu giữ hàng hóa tại Việt Nam và thực hiện hồi báo cho Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập theo đúng quy định.

2. Về thời hạn giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khỏi kho ngoại quan nhưng chưa thực xuất tại cửa khẩu:

Ngày 27/7/2011, Tổng cục Hải quan có công văn số 3573/TCHQ-GSQL trả lời Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, thời hạn lô hàng được lưu tại cửa khẩu xuất sau khi đã xuất khỏi kho ngoại quan không vượt quá thời hạn chủ kho ngoại quan phải thanh khoản hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan theo hướng dẫn tại điểm d khoản 8 Điều 55 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng nghiên cứu công văn số 3573/TCHQ-GSQL để thực hiện.

Trường hợp quá thời hạn quy định (15 ngày) kể từ ngày làm thủ tục xuất kho ngoại quan nhưng lô hàng chưa xuất khẩu hoặc xuất khẩu được một phần, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng sao gửi hồ sơ, báo cáo cụ thể, nêu rõ lý do chưa xuất hết và đề xuất gửi Tổng cục Hải quan để xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để đơn vị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 572/TCHQ-GSQL, CONG VAN 572 2013, TONG CUC HAI QUAN, GIAM SAT HAI QUAN, GIAM SAT HANG HOA XUAT KHAU, LO HANG XUAT KHO NGOAI QUAN, XUAT NHAP KHAU