16/10/2012 | 1634 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5677/TCHQ-TXNK
V/v: vướng mắc đối với mặt hàng cỏ nhân tạo

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1438/HQĐNg-TXNK ngày 26/9/2012 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với mặt hàng cỏ nhân tạo nhập khẩu để làm mặt sân bóng đá. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại áp mã số HS.

Mặt hàng “cỏ nhân tạo” dùng để làm mặt sân bóng đá được phân loại vào các mã số khác nhau tùy thuộc vào thành phần, chất liệu, phương pháp chế tạo. Tuy nhiên, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng gửi kèm theo mẫu hàng hóa nhưng không nêu cụ thể các tiêu chí trên. Do vậy, để có cơ sở áp mã số phù hợp với mặt hàng nêu trên, đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nẵng gửi mẫu hàng hóa đến Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (chi nhánh tại TP. Đà Nẵng) để thực hiện phân tích. Sau khi có kết quả phân tích, yêu cầu Cục Hải quan TP. Đà Nẵng báo cáo về Tổng cục, trong đó nêu rõ quan điểm phân loại của đơn vị đối với mẫu mặt hàng trên. Trên cơ sở đó, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn thực hiện thống nhất về việc phân loại, áp mã số đối với mẫu hàng ”cỏ nhân tạo”.

2. Về việc xác định vật tư xây dựng và được miễn thuế.

Tổng cục Hải quan đang trao đổi với các đơn vị liên quan. Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn sau khi nhận được ý kiến tham gia của các đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5677/TCHQ-TXNK, CONG VAN 5677, TONG CUC HAI QUAN, VUONG MAC DOI VOI MAT HANG CO NHAN TAO, XUAT NHAP KHAU