08/08/2013 | 16397 Lượt xem |

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5180/CT-TTHT
V/v: Chi phí được trừ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Avelco Việt Nam
Địa chỉ: 50/1 Trường Sơn, Q.Tân Bình, TP.HCM
Mã số thuế: 0307052329

Trả lời văn bản số AVE 15072013N-001 ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Công ty về chi phí được trừ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

- Tại Khoản 1 Điều 6 quy định:

"Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật."

- Tại Khoản 2.19 Điều 6 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

" Phần chi vượt quá 10% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra;"

Trường hợp Công ty theo trình bày có phát sinh các khoản chi phí như: chi phí tiếp khách (ăn uống), chi phí khách sạn, chi phí vé máy bay tham quan Việt Nam và các khoản chi phí khác (vé vào cổng, chi phí vận chuyển) thì khoản chi phí tiếp khách cho khách hàng nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (thuộc khoản chi khác không được vượt quá 10% tổng số chi phí được trừ theo quy định tại Khoản 2.19 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC). Các khoản chi phí khách sạn, chi phí vé máy bay tham quan Việt Nam và các khoản chi phí khác (vé vào cổng, chi phí vận chuyển) không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản qui phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5180/CT-TTHT, CONG VAN 5180, CUC THUE TP HO CHI MINH, THUE - PHI - LE PHI