28/06/2013 | 3727 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3596/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản tờ khai hàng hóa kinh doanh TNTX

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

 

Ngày 06/6/2013, Tổng cục Hải quan có công văn số 3121/TCHQ-GSQL và điện khẩn số 164/GSQL-GQ1 hướng dẫn giải quyết vướng mắc thanh khoản đối với các tờ khai hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất thực hiện tái xuất qua Cửa khẩu Lào Cai do Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai giám sát và xác nhận "hàng đã xuất khẩu", nhưng không có chữ ký, dấu của Lãnh đạo Chi cục. Về việc này, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan TP. Hải Phòng thông báo cho các doanh nghiệp chưa thanh khoản tờ khai hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất (do tờ khai tái xuất không có xác nhận của Lãnh đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu xuất (thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai) dẫn đến vướng mắc trong thanh khoản) đến Cục Hải quan tỉnh Lào Cai (Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất) để thực hiện việc xác nhận bổ sung trên tờ khai xuất khẩu và làm thủ tục thanh khoản tờ khai tạm nhập. Từ ngày 01/8/2013, đối với trường hợp tờ khai xuất khẩu chưa có xác nhận đầy đủ của Hải quan cửa khẩu xuất theo quy định thì Chi cục Hải quan Cửa khẩu tạm nhập tiến hành xử lý vi phạm theo đúng quy định hiện hành.

2. Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng cục tại công văn số 3121/TCHQ-GSQL ngày 06/6/2013.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3596/TCHQ-GSQL, CONG VAN 3596 2013, TONG CUC HAI QUAN, TO KHAI HAI QUAN, TO KHAI HANG HOA, THANH KHOAN, NAM 2013, HAI QUAN, TAM NHAP TAI XUAT, THUONG MAI, XUAT NHAP KHAU