27/06/2013 | 4473 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3570/TCHQ-QLRR
V/v phúc đáp công văn số DB13-021 của Công ty TNHH Thép Dong Bang VN

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thép Dong Bang Việt Nam.
(Đ/c: KCN Đại An - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số DB13-021 ngày 10/6/2013 của Công ty TNHH Thép Dong Bang Việt Nam về vướng mắc trong phân luồng quản lý rủi ro đối với các lô hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan, việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng thép nhập khẩu của Quý công ty được thực hiện theo quy định tại khoản 1a Điều 15, 28, 29, 30 của Luật Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý công ty được biết./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình -PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR(2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3570/TCHQ-QLRR, CONG VAN 3570 2013, TONG CUC HAI QUAN, SAN PHAM THEP NHAP KHAU, CONG VAN DB13-021, CONG TY TNHH THEP DONG BANG VIET NAM, PHAN LUONG QUAN LY RUI RO, THEP NHAP KHAU, THUONG MAI, XUAT NHAP KHAU