21/09/2012 | 5637 Lượt xem |

UBND TỈNH CAO BẰNG
SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3434/SYT-TCCB
V/v Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại phụ trách kế toán, kế toán trưởng các đơn vị.

Cao Bằng, ngày 21 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

Thực hiện Công văn số 1749/UBND-NC ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Để đảm bảo việc thực hiện bổ nhiệm và bổ nhiệm lại phụ trách kế toán, kế toán trưởng đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo đúng quy định, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị chưa có cán bộ phụ trách kế toán hoặc kế toán trưởng: Trình bổ nhiệm phụ trách kế toán hoặc bổ nhiệm kế toán trưởng nếu đủ điều kiện bổ nhiệm.

2. Đối với các đơn vị có cán bộ phụ trách kế toán đã hết thời gian bổ nhiệm (5 năm) nếu đủ điều kiện bổ nhiệm lại thì trình Sở Y tế xem xét bổ nhiệm lại.

3. Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại gồm:

- Tờ trình đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán, Kế toán trưởng.

- Biên bản họp đơn vị.

- Danh sách trích ngang (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch mẫu 2C-BNV/2008

- Các văn bằng, chứng chỉ phô tô công chứng

- Các Quyết định liên quan: Quyết định bổ nhiệm vào ngạch. Quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán, Quyết định chuyển loại viên chức (nếu có), Quyết định giữ bậc lương hiện hưởng.

- Bản kê khai tài sản Mẫu số 3 (Ban hành kèm theo NĐ 68/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011)

- Bản nhận xét Đảng viên nơi cư trú (nếu là đảng viên)

Các giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ.

(Các biểu mẫu quy định đăng trên Website Sở Y tế Cao Bằng: Soytecaobang.gov.vn.)

Hàng năm, yêu cầu các đơn vị rà soát việc bổ nhiệm lại đối với các kế toán đã hết thời gian bổ nhiệm kế toán và trình Sở Y tế bổ nhiệm lại (nếu đủ điều kiện) trước khi hết thời gian bổ nhiệm 2 tháng. Riêng năm 2012 thủ tục trình bổ nhiệm lại Phụ trách kế toán gửi về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế trước ngày 01/10/2012. Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh có trách nhiệm triển khai và tổng hợp hồ sơ các Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thị trình Sở Y tế.

Sở Y tế không nhận hồ sơ nộp quá thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Phòng KH-TC Sở y tế;

- Lưu: VT, TC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lục Văn Quý

 


Sở Y tế Cao Bằng

Đơn vị: ………………………………………..

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM LẠI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Kèm theo Tờ trình số:             /TTr-……….ngày    tháng    năm 2012 của ……….)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Ngày tháng năm tham gia công tác

Tổng biên chế trong đơn vị giao (Biên chế giao)

Đề nghị hưởng hệ số phụ cấp chức vụ

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách ấn định .... người

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3434/SYT-TCCB, CONG VAN 3434, TINH CAO BANG, KE TOAN - KIEM TOAN, BO MAY HANH CHINH, THE THAO - Y TE