22/08/2012 | 3702 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 327/BXD-KHCN
V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 201/CV-NCHN ngày 15/8/2012 của Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ này 17/9/2010. Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m … (tại Mục 3.4.12 QCVN 06:2010/BXD).

Đối với những trường hợp đặc biệt có yêu cầu giảm bớt một số quy định trong quy chuẩn này, cần có luận chứng gửi Bộ Xây dựng nêu rõ các giải pháp bổ sung, thay thế, và luận chứng này phải được sự thẩm duyệt của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định tại Mục 1.1.7 của Quy chuẩn này.

Về kiến nghị của Quý công ty đối với dự án Khu đô thị mới Cổ nhuế, Từ Liêm, Hà Nội, việc thiết kế buồng thang không nhiễm khói loại N3 thay thế buồng thang N1 cần phải đảm bảo các yêu cầu như đối với buồng thang N1 trong bất cứ tình huống nào: hệ thống hút khói cưỡng bức, áp suất dương trong buồng thang. Các hệ thống kỹ thuật phải được kiểm tra thường xuyên và phải đảm bảo duy trì hoạt động trong suốt quá trình sử dụng.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Quý công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Hữu Hà

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 327/BXD-KHCN, CONG VAN 327, BO XAY DUNG, AP DUNG QCVN 06:2010/BXD, XAY DUNG - DO THI