12/10/2006 | 2510 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3247/UBND-XDCB
V/v. ban hành hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây lắp được lập theo bộ đơn giá XDCB năm 2006

Long Xuyên, ngày 12 tháng 10 năm 2006

 

Kính gởi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2006: phần xây dựng; phần lắp đặt và khảo sát được UBND tỉnh An Giang ban hành kèm theo các quyết định số: 30/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006; 31/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006; 32/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung (từ 350.000 lên 450.000 đ/tháng);
Căn cứ đề nghị của sở Xây dựng tại văn bản số 512/SXD-GĐ ngày 12/10/2006 về hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây lắp được lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2006 như sau :

I. Điều chỉnh chi phí xây dựng công trình :

1. Điều chỉnh chi phí nhân công :

Chi phí nhân công trong dự toán xây lắp công trình xây dựng lập theo Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2006 (phần xây dựng, lắp đặt) được UBND tỉnh ban hành kèm theo các quyết định: số 31/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 và số 32/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 được nhân với hệ số là 1,286.

2. Điều chỉnh chi phí máy thi công :

Chi phí máy thi công trong dự toán xây lắp công trình xây dựng lập theo Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2006 (phần xây dựng, lắp đặt) được UBND tỉnh ban hành kèm theo các quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 và số 32/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 được nhân với hệ số là 1,03.

3. Chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng : được tính theo qui định hiện hành.

II. Điều chỉnh chi phí khác trong tổng dự toán xây dựng công trình :

1. Chi phí khảo sát: Dự toán chi phí khảo sát xây dựng lập theo Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2006 (phần khảo sát) được UBND tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 được nhân với hệ số 1,15.

2. Các chi phí khác: tính bằng định mức tỷ lệ % trong bảng dự toán công trình xây dựng được tính theo qui định hiện hành.

III. Tổ chức thực hiện :

Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới áp dụng cho các công trình xây dựng theo bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2006 được UBND tỉnh An Giang ban hành kèm theo các quyết định số: 30/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006; 31/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006; 32/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 kể từ ngày 01/10/2006. Cụ thể như sau :

1. Những dự án đầu tư xây dựng (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật) xây dựng công trình đang lập hoặc đã hoàn tất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thì tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh phù hợp với chế độ tiền lương mới.

2. Công trình xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng đang tổ chức thực hiện lập hồ sơ thiết kế - tổng dự toán, dự toán thì giá trị dự toán xây lắp các hạng mục công trình và các khoản mục chi phí khác trong tổng dự toán của công trình được xác định theo quy định tại phần I và II của văn bản này.

3. Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa có quyết định phê duyệt chỉ định thầu hoặc chưa có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu thì chủ đầu tư điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

4. Các trường hợp khác :

4.1 Đối với các gói thầu đã được cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng chưa mở thầu :

Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh bổ sung dự toán để làm cơ sở phê duyệt giá gói thầu để làm cơ sở cho công tác đóng, mở thầu; đồng thời thông báo cho tất cả nhà thầu biết về việc áp dụng chế độ tiền lương mới để nhà thầu xác định giá dự thầu chính thức trước thời điểm đóng thầu.

4.2 Đối với các gói thầu đã được cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu và đã mở thầu :

- Trường hợp giá dự thầu của các nhà thầu sau khi sửa lỗi số học và hiệu chỉnh sai lệch có giá đánh giá thấp hơn giá gói thầu được duyệt thì chủ đầu tư trình kết quả đấu thầu theo quy định.

- Trường hợp giá dự thầu của các nhà thầu sau khi sửa lỗi số học và hiệu chỉnh sai lệch có giá đánh giá vượt giá gói thầu được duyệt thì cho phép chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh dự toán công trình (hạng mục công trình) theo chế độ tiền lương mới; tổ chức phân tích, đánh giá và trình kết quả đấu thầu theo quy định.

5. Đối với các công trình có khối lượng thi công chuyển tiếp : sẽ chờ hướng dẫn của bộ Xây dựng để áp dụng. Trước mắt, chủ đầu tư phải lập biên bản xác định khối lượng thi công trước ngày 01/10/2006 và khối lượng thi công còn lại sau ngày 01/10/2006 để làm cơ sở xác định chi phí bổ sung khi có chủ trương áp dụng của tỉnh.

6. Các thủ tục cần thiết phải thực hiện :

Cho phép Chủ đầu tư thực hiện phê duyệt dự toán bổ sung do áp dụng chế độ tiền lương mới nếu việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình làm vượt tổng mức đầu tư (không có các yếu tố phát sinh khác) để triển khai thực hiện các bước tiếp theo (không phân biệt hồ sơ thuộc cấp nào phê duyệt). Song song đó, chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lại tổng mức đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

7. Thời gian áp dụng : kể từ ngày 01/10/2006.

8. Đối với việc trượt giá nhiên liệu theo từng thời điểm:

Cho phép chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tính toán bù giá nhiên liệu trong quá trình lập dự toán trên cơ sở định mức tiêu hao nhiên liệu trong bảng giá ca máy của tỉnh để thực hiện điều chỉnh chi phí máy thi công.

Yêu cầu sở Xây dựng thực hiện việc công bố định mức tiêu hao nhiên liệu trong bảng giá ca máy đã được UBND tỉnh ban hành để chủ đầu tư và đơn vị tư vấn, nhà thầu có cơ sở điều chỉnh bù giá nhiên liệu.

Trong quá trình thực hiện, có phát sinh vướng mắc, yêu cầu các đơn vị phản ánh về sở Xây dựng, để được đơn vị này giải thích, hướng dẫn hoặc tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định các vấn đề phát sinh mới.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố chấp hành tốt quy định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (thay báo cáo)
- TT. UBND tỉnh;
- CVP và các phòng thuộc VP
- Lưu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Kim Yên

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3247/UBND-XDCB, CONG VAN 3247, TINH AN GIANG, XAY DUNG - DO THI