12/09/2013 | 4704 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2978/TCT-TNCN
V/v khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2012

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 942/CT-TNCN ngày 15/8/2013 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre đề nghị hướng dẫn khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm e, khoản 3, Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn:

"e) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính".

Tại điểm a, khoản 5, Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế."

Tại khoản 1, mục IV công văn số 187/TCT-TNCN ngày 15/01/2013 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán TNCN năm 2012 hướng dẫn:

"Trường hợp cá nhân trong năm có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc muộn hoặc đến khi quyết toán thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì khi khấu trừ thuế hàng tháng được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng đăng ký giảm trừ; khi quyết toán thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng."

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường Cao đẳng Bến Tre được khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2012 trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế và được bổ sung các hồ sơ giảm trừ gia cảnh của các giáo viên khi quyết toán thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Vụ PC, KK (TCT);
- Lưu: VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2978/TCT-TNCN, CONG VAN 2978 2013, TONG CUC THUE, HO SO QUYET TOAN THUE THU NHAP CA NHAN 2012, THUE - PHI - LE PHI, LAO DONG - TIEN LUONG