13/06/2012 | 3585 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2961/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu lô hàng xe gắn máy theo loại hình phi mậu dịch để làm mẫu

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Piaggio Việt Nam.
(Đ/c: Khu công nghiệp Bình Xuyên, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc)

 

Trả lời công văn số 05-06/XNK ngày 05/6/2012 của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục nhập khẩu theo quy định tại khoản 5, Điều 69 Phần III Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính đối với lô hàng gồm 04 chiếc xe gắn máy Piaggio Vespa LX 125cc và 150cc, mới 100% do Italy sản xuất đã được chuyển đến sân bay quốc tế Nội Bài theo vận đơn số 172-8384 7610/FLR12023255 để làm hàng mẫu cho đào tạo, nghiên cứ, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, không lưu hành, không chuyển nhượng, không có giá trị thanh toán.

- Tờ khai làm thủ tục nhập khẩu theo loại hình phi mậu dịch đối với lô hàng gồm 04 chiếc xe gắn máy nêu trên không có giá trị để đăng ký lưu hành xe.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty TNHH Piaggio Việt Nam được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2961/TCHQ-GSQL, CONG VAN 2961 2012, TONG CUC HAI QUAN, HANG PHI MAU DICH, NHAP KHAU LO HANG XE GAN MAY, NHAP KHAU PHI MAU DICH, XUAT NHAP KHAU