13/06/2012 | 3791 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2941/TCHQ-GSQL
V/v hồ sơ xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn số 533/HQNA-NV ngày 18/5/2012 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với khoáng sản xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc yêu cầu Giấy xác nhận của phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VII.AS: chỉ áp dụng đối với khoáng sản là đối tượng áp dụng của Thông tư số 08/2008/TT-BCT ngày 18/6/2008 có yêu cầu hàm lượng (%) kim loại theo đúng quy định tại Khoản b Điểm 1 Mục III Thông tư này;

2. Về Giấy phép chế biến: Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 của Quốc hội và Nghị định số 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản đã có hiệu lực. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Công Thương đang trong quá trình xây dựng, sửa đổi Thông tư số 08/2008/TT-BCT ngày 18/6/2008 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản. Vì vậy trong thời gian chờ Bộ Công Thương ban hành Thông tư mới thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An vẫn tiếp tục áp dụng các quy định tại Thông tư số 08/2008/TT-BCT ngày 18/6/2008 và công văn số 171/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2012 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp doanh nghiệp có công văn hướng dẫn riêng của Bộ Công Thương thì thực hiện theo hướng dẫn riêng đó.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2941/TCHQ-GSQL, CONG VAN 2941 2012, TONG CUC HAI QUAN, HO SO XUAT KHAU KHOANG SAN, XUAT NHAP KHAU